Hai dòng triết học chính của Trung Hoa là gì và ai đã phát triển chúng?

Hai dòng triết học chính của Trung Hoa là gì và ai đã phát triển chúng?

42. What were the two major philosophies of China and who spread it?

The first major philosopher who lived in China was Lao Tsu. He lived in China about 600 B.C.) under the Eastern Chou dynasty. He founded the philosophy of Taoism, which said that people should try to live in harmony with the universe, rather than fighting it. Instead of living by rigid rules and laws, people should try to work with the natural way of the world and in this way, their lives would be easier and happier.

Lao Tsu began teaching Taoist ideas. Another philosopher named Confucius came along to disagree with him. Confucius, who lived about 550 B.C., also under the Eastern Chou dynasty, taught that people should recognize their responsibilities to the larger society, and work to uphold the laws and customs of their society.

If everyone was a good citizen, the whole community would benefit and everyone would be happier.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-41.jpg

Hai dòng triết học chính của Trung Hoa là gì và ai đã phát triển chúng?

Nhà triết học lớn đầu tiên sống ở Trung Hoa là Lão tử. Ông sống vào khoảng năm 600 trước công nguyên, dưới thời Đông Chu. Ông đã thiết lập nên triết học Lão giáo mà khuyên rằng người ta nên cố gắng để sống hài hòa với vạn vật hơn là chống lại nó. Thay vì sống theo những nguyên tắc và luật pháp nghiêm ngặt, con người nên cố gắng làm việc theo cách tự nhiên của vũ trụ và theo cách này cuộc sống của họ sẽ trở nên dễ dàng và hạnh phúc hơn.

Lão Tử đã bắt đầu giảng dạy tư tưởng Lão Giáo. Một nhà triết học khác là Khổng Tử không đồng ý với những ý kiến của Lão Tử. Khổng Tử sống vào khoảng năm 550 trước công nguyên cũng dưới thời Đông Chu đã dạy rằng người ta nên mang lấy trách nhiệm của họ với xã hội và làm việc theo pháp luật và phong tục của xã hội.

Nếu mọi người đều là công thần tốt, thì toàn bộ cộng đồng sẽ trở nên tốt đẹp và mọi người sẽ trở nên hạnh phúc hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!