Học thuyết Fayol và thực hành

Phần thứ nhì: Học thuyết Fayol và thực hành

Đại ý

Ở phần I chúng ta đã biết qua học thuyết Taylor va Fayol. Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu học thuyết Fayol kỹ lưỡng hơn.

Chúng ta sẽ:

1. Định nghĩa thế nào là một xí nghiệp (enterprise), chỉ cách tổ chức những cơ quan trong xí nghiệp ra sao.

2. Vạch rõ 5 chức vụ của người quản lý, người quản lý muốn làm 5 chức vụ đó, nhất là chức vụ dự tính và tổ chức, phải có nhiều tài liệu, cho nên tôi cũng xét thêm:

3. Cách kiếm tài liệu, phân loại tài liệu.

4. Và cách dùng tài liệu ra sao để dễ bề so sánh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tổ chức công việc theo khoa học
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin
  • Ebook: Goldfish (12/05/2012, e-thuvien.com)