Học quốc ngữ

HỌC QUỐC NGỮ

Tí nói chuyện với Sửu

Tí: Anh đi đâu đây?

Sửu: Tôi đi học đây.

Tí: Anh đi học tự bao giờ, anh học cái gì?

Sửu: Tôi đi học đã được vài tháng nay. Tôi học quốc ngữ.

Tí: Quốc ngữ là cái gì?

Sửu: Khốn nạn! anh không biết quốc ngữ là chữ của nước ta ư? Học quốc ngữ thú lắm anh ạ. Mới có mấy tháng nay mà giấy má gì tôi đọc cũng chạy, và ai nói gì tôi viết cũng được.

Tí: Ồ thế à! Thế thì để tôi về tôi nói với thầy mẹ tôi cũng cho tôi ra tràng học.

Giải nghĩa

Quốc ngữ = chính nghĩa là tiếng nói triêng của một nước. Trong bài đây chỉ lối chữ của nước ta dùng thay chữ nôm.

Thầy = tiếng trẻ hay dùng để gọi cha.

Bài tập

Học tiếng - Học - đọc - viết - quốc ngữ - ra tràng.

Đặt câu - Tôi…quốc ngữ đã mấy tháng nay. Bây giờ tôi…tôi…quốc ngữ đã thông

lắm. -…chính nghĩa là chữ của nước nhà. - Trẻ nước nhà ai cũng phải…học quốc ngữ.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!