Hưng Đạo Vương

Hung-Dao-Vuong-bia-1.png
Hung-Dao-Vuong-bia-2.png

"Quốc-hồn ta ở đâu! Quốc-hồn ta ở đâu! Sau đời vua Ngô-vương Quyền, vua Lý Nam-Đế, trước đời vua Lê Thái-Tổ, vua Nguyễn Quang-Trung, nẩy ra một bực đại anh-hùng ấy là ai? là đức Hưng-đạo đại-vương Trần-quốc-Tuấn đó."

 1. Hồi thứ nhất
 2. Hồi thứ hai
 3. Hồi thứ ba
 4. Hồi thứ tư
 5. Hồi thứ năm
 6. Hồi thứ sáu
 7. Hồi thứ bảy
 8. Hồi thứ tám
 9. Hồi thứ chín
 10. Hồi thứ mười
 11. Hồi thứ mười một
 12. Hồi thứ mười hai
 13. Hồi thứ mười ba
 14. Hồi thứ mười bốn
 15. Hồi thứ mười năm
 16. Hồi thứ mười sáu
 17. Hồi thứ mười bảy
 18. Hồi thứ mười tám

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Hưng Đạo Vương. Đông-Kinh Ấn-Quán, Phố hàng Bông-nêm, đầu Hàng-mành số 16; 1914
 • Lê-văn-phúc Hòa-lâm viên tu-soạn, Phan-kế-bính Cử-nhân kính soạn, Thái-Bình Tuần-phủ Phạm-văn-thụ đại-nhân duyệt chính, kính tự
 • Nguồn: Tve-4u.org