Hình thức và cấu trúc của luận văn

1. Hình thức và cấu trúc của luận văn

Cũng như báo cáo khoa học, luận văn được trình bày trên khổ giấy A4, đánh máy một mặt và được trình bày theo một cấu trúc gồm 3 phần chính: phần giới thiệu, phần nội dung và phần phụ lục.

1. Phần giới thiệu

Bìa: Gồm trang bìa chính và trang bìa phụ hoàn taòn giống nhau và được viết theo thứ tự từ trên xuống, như sau:

 • Tên trường, khoa, bộ môn nơi người nghiên cứ làm luận văn.
 • Tên tựa đề tài nghiên cứu.
 • Tên người hướng dẫn
 • Tên tác giả
 • Địa danh và năm bảo vệ luận văn.

Trang ghi lời cảm ơn: Trong trang này tác giả có thể ghi lời cảm ơn đối với cơ quan đở đầu để thực hiện luận văn (nếu có), ghi ơn các cá nhân, không loại trừ người thân đã có nhiều công lao trợ giúp cho việc thực hiện công trình nghiên cứu của tác giả.

Lời nói đầu: Lời nói đầu cho biết một cách vắn tắt lý do và bối cảnh của đề tài, ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của đề tài, kết quả đạt được và những vấn đề tồn tại.

Trang mục lục: Mục lục thường đặt đầu luận văn sau trang cảm ơn.

Trang ký hiệu và viết tắt: Liệt kê các chữ theo thứ tự vần chữ A-Z của những cho các từ viết tắt trong luận văn.

Trang chỉ mục: Chỉ mục cũng giống như mục lục, nhưng để chỉ các bảng biểu và hình ảnh, giúp người đọc dễ tra cứu hình, bảng.

2. Phần nội dung

Chương I. Dẫn nhập, dẫn luận

 • Lý do nhiên cứu, ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
 • Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu, tổng quan lịch sử nghiên cứu và các quan điểm về vấn đề nghiên cứu, nhằm khẳng định đề tài có tính mới mẽ.
 • Giới hạn đề tài nghiên cứu.
 • Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu.
 • Các giả thuyết (nếu có)
 • Khách thể và
 • Thể thức nghiên cứu: phương pháp và phương tiên sự dụng trong nghiên cứu thu thâp luận cứ và kiểm nghiệm...

Các chương tiếp: Nội dung nghiên cứu và kết quả nghiên cứu

Phần này được trình bày thành nhiều chương tạo thành một hệ thống logic. Thông thường chương đầu là chương những cơ sơ chung về vấn đề nghiên cứu, các chươngtiếp theo là chương kết quả đạt được về mặt lý thuyết và áp dụng.

Chương cuối cùng: Tóm tắt, kết luận và đề nghị

Đây là chương được người đọc chú ý nhiều nhất và nhiều khi đọc trước các chương khác. Vì muốn biết người nghiên cứu nêu lên những gì mới mẽ, kết quả nghiên cứu có quan trọng nào.

Ở phần tóm tắt, người nghiên cứu trình bày ngắn gọn nôi dung của công trình nghiên cứu. Phần tóm tắt cho thấy vấn đề được nghiên cứu ở vấn đề nào và giá trị ra sao. Tóm tắt không phải là một dàn bài rút gọn chương đã trình bày ở phần trên, mà thự chất là ghi lại súc tích và đầy đủ kết quả nghiên cứu.

Phần kết luận

Trình bày nổi bật kết quả công trình nghiên cứu, cho thấy những phát hiện mới và mối quan hệ trực tiếp với các giả thuyết đã nêu từ đầu. Các kết luận phải được trình bày hết sức chặt chẽ theo các yêu cầu sau:

 • Kết luận phải logic, phù hợp với nội dung vấn đề nghiên cứu.
 • Các kết luận phải khách quan dựa trên tài liệu chính xác.
 • Kết luận phải ngắn gọn, trình bày một cách chắc chắn và hình thành một hệ thống nhất định.

Phần đề nghị

Làm sáng tỏ thêm vấn đề, giúp người đọc rõ h chất và mục tiêu của công trình nghiên cứu. Phần đề nghị còn thể hiện tầm nhìn rộng rải của người nghiên cứu. Các ý kiến đề nghị phải thật hết sức thận trọng, chỉ nêu những đề nghị có cơ sở khoa học liên quan đến toàn bộ nội dung vấn đề đã dược nghiên cứu và gắn liến với chủ đề đó. Nội dung đề nghị thường liên quan đến:

 • Vận dụng các kết quả thu được.
 • Tiếp tục nghiên cứu ở những mặt khác.

3. Phần tài liệu tham khảo và phụ lục

Trang tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khỏa bắt buộc phải có trong luận văn. Yêu cầu không phải là hình thức mà chính vì tài liệu tham khảo là toàn bộ phần hữu cơ của luận văn, phản ánh tính sáng tạo và tính tự lập, nhiệt tình khoa học, thể hiện mối liên hệ giữa người nghiên cứu với khoa học. Phần này có thể ghi theo từ nhóm tài liệu như: tài liệu trong nước, tài liệu nước ngoài; các văn bản, sách các loại tùy vào só lượng của các tài liệu đã tham khảo trích dẫn trong luận văn.

 • Các ghi các thư mục tài liệu tham khảo như sau: Tác giả:... Tựa sách... Nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm.
 • Khi có sự tham khảo nhiều sách của một tác giả, thi cách ghi các thư mục có thể như sau: Tác giả:... (năm). Tựa sách... Nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm.
 • Nếu tác giả gồm nhiều người, chỉ cần ghi họ tên tác giả thứ nhất rồi ghi tiếp "và những người khác" Cách ghi các phần còn lại (tựa sách, nhà xuất bản, nơi vànăm) như ở phần trên
 • Nếu là sách của tập thể tác giả thì chi ghi tên của chủ biên, ví dụ: Tác giả:... (chủ biên). Tựa sách, Nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm.
 • Nếu sách có nhiều tác giả có ghi rõ chủ đề nào của ai thì có thể ghi như sau: Tác giả:... Tựa chủ đề... Trong: họ và tên chủ biên (chủ biên). Tựa sách. Nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm.
 • Nếu tài liệu đăng trên các tạp chí thì ghi:Tên tác giả. Tựa bài. Tên tạp chí, số, năm.
 • Nếu là tài liệu dịch thì ghi thêm Họ và Tên sau tựa sách như sau: Tác giả:... Tựa sách... (Họ và Tên người dịch). Nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm.

Trang phụ lục

Các tài liệu liên quan đến công trình nghiên cứu vì quá dài nên không thể trích dẫn, đặt vào trong các phần nội dung luận văn, nhưng cần thiết giúp người đọcnắm dữ kiện, luận cứ chính xác.

Phụ lục có thể trình bày theo từng nhóm, phần tùy theo lĩnh vực của tài liệu và ghi theo thứ tự phụ đính A - Z. ví dụ:

 • Phụ đính A: Chương trình môn học
 • Phụ đính B: Nội dung văn bản liên quan đến xây dựng chương trình đào tạo.
 • Phụ đính C: Số liệu thống kệ về thực trạng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy kỹ thuật...

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 2007
 • Tác giả: Ts. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
"Like" us to know more!