Hách Liên Bột Bột phá băng chôn xe, chống truy kich

Hách Liên Bột Bột phá băng chôn xe, chống truy kich

Thủ lĩnh Hung Nô Hách Liên Bột Bột nguyên là thuộc hạ của vua Tần Diêu Hưng thời kỳ mười sáu nước, năm 407 khởi binh tự lập xưng là Đại hạ Thiên vương Đại Đơn Vu, quốc hiệu “Hạ”.

Hách Liên Bột Bột thân hình cao lớn, mặt mày tuấn tú, tính tình hung bạo, trị quân rất nghiêm, khôn ngoan mưu lược, đánh trận nào thắng trận nấy.

Tháng 10/407, Hạ vương Hách Liên Bột Bột phái sứ giả đến cầu hôn với vua nước Nam Lương là Đồi Phát Nộc Thiện (tộc Tiên Ti), bị Nộc Thiện cự tuyệt. Hách Liên Bột Bột cả giận, tháng 11 liền đem 2 vạn tinh kỵ tấn công Nam Lương.

Quân Hạ tiến vào đất Nam Lương, từ Dương Phi đến Chi Vương dài hơn 300 dặm, thả sức cướp bóc, giết hàng vạn người, bắt 2 vạn 7 ngàn nhân khẩu và 10 vạn bò ngựa rồi rút quân về.

Đồi Phát Nộc Thiện đem binh đuổi theo, tướng Tiêu Lãng tâu: 'Hách Liên Bột Bột khôn ngoan, trị quân nghiêm minh, không thể xem thường. Ta nên tránh mũi nhọn của địch, hãy từ Ôn Vi vượt sông tiến lên phía bắc, chiếm Vạn Hộc, hạ trại chặn đường huyết mạch thì mới mong chiến thắng”.

Đại tướng Gia Liên phản đối: “Binh mã của Bột Bột là hạng quân ô hợp, bại tướng tàn binh, hà tất phải né tránh? Quân ta đầy nhuệ khí, cần đuổi đánh gấp! ”.

Hai người tranh cãi nhau, Đồi Phát Nộc Thiện nói: “Kế đuổi địch ta đã quyết, kẻ trái lệnh sẽ bị chém đầu!”. Đoạn hạ lệnh cho quân tiến nhanh.

Hách Liên Bột Bột chọn hẻm núi Dương Võ làm nơi quyết chiến với quân Nam Lương. Ông thấy quân Hạ mang theo vô số của cải, dê cừu, khó bề chống địch truy kích. Chỉ còn có cách đẩy họ vào tử địa để tìm đường, họ mới liều chết đánh địch mà thôi. Thế là Bột Bột hạ lệnh phá băng trong hẻm núi để quân không thể vượt qua, đồng thời chất các xe cồng kềnh chắn hết thông đạo để quân không có lối rút về, chỉ còn cách liều chết chống địch truy kích mới có đường sống.

Quả nhiên Nộc Thiện dẫn quân đuổi tới. Quân Hạ quay lại chống trả kịch liệt. Bột Bột tế ngựa xông lên, bị cung nỏ của quân Hạ bắn như mưa, trúng vào vai trái, nhưng Bột Bột bất chấp, cứ xung phong hãm trận. Quân sĩ hăng hái chiến đấu. Quân Nam Lương thua to, phải chạy dài hơn 80 dặm, thương vong nặng nề, mất 20 dũng tướng. Nộc Thiện được mấy kỵ sĩ hộ vệ mới chạy thoát về Nam Sơn.

Bột Bột thu dọn chiến trường, sai chất thây địch thành một đống cao như núi gọi là “Độc Lâu Đài” (Tháp đầu lâu) để ghi nhớ chiến công của mình. Rồi trở lại đường cũ, lúc đó những chỗ băng bị phá thủng đã lại đầy kín, thông đạo được dọn dẹp, binh mã thắng trận, chở chiến lợi phẩm trở về phương bắc.

“Vi binh chi sự, tại ư thuận tường địch chi ý, tinh địch nhất hướng, thiên lý sát tướng, thị vị xảo năng thành sự giả dã”

Chỉ đạo chiến tranh phải xem xét cẩn thận ý đồ chiến lược của địch, tập trung binh lực vào hướng chủ công, tiến xa ngàn dặm mà chém tướng địch, như thế gọi là khôn khéo dùng binh để giành chiến thắng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!