Hàn Tín dàn trận quay lưng về mé sông

Hàn Tín dàn trận quay lưng về mé sông

Năm thứ hai Hán Cao Tổ (năm 205 trước Công Nguyên) đại tướng Hàn Tín dùng bè kết bằng chum gỗ vượt sông đánh chiếm đất Ngụy sau đó hội quân với Trương Nhĩ tiến sang phía đông đánh bại quân Đại, bắt tể tướng Hạ Duyệt.

Hàn Tín định thừa thắng đánh Triệu, thì đột nhiên được lệnh vua Hán Lưu Bang đòi Hàn Tín điều quân đến Huỳnh Dương hỗ trợ với quân Hán ở Huỳnh Dương đánh nhau với Hạng Vũ.

Hàn Tín đành trước hết chiêu mộ binh sĩ để bổ sung chỗ thiếu hụt, rồi mới cùng Trương Nhĩ đem mấy vạn quân đánh Triệu.

Vua Triệu đang bàn kế trị quốc với Trần Dư, nghe tin báo liền tập trung quân đội, đồn rằng đông tới hơn 20 vạn, đóng đại bản doanh ở cửa Tỉnh Kinh. Tỉnh Kinh nằm ở phía đông dãy Thái Hành Sơn, hình thế hiểm yếu, là đất xưa nay những người cầm quân tranh giành, là nơi quân Hán muốn đánh Triệu tất phải đi qua.

Mưu sĩ Lý Tả Xa hiến kế với Trần Dư, khuyên Trần Dư dựa vào địa thế mà cố thủ, đừng giao chiến, còn Lý Tả Xa xin đem 3 vạn quân mã theo đường mòn chặn đánh sau lưng quân Hán, cắt đứt đường lui và tải lương, như vậy thì trong 10 ngày quân Hán ắt phải lui.

Trần Dư là nho sinh, cho rằng đội quân chính nghĩa không nên dùng mưu kế gian trá, huống hồ lần này Hàn Tín từ ngàn dặm xa đến đây đã mệt mỏi, lực lượng đã yếu, quân ta không có gì phải lo, nên không nghe theo kế Lý Tả Xa.

Quân thám thính về báo với Hàn Tín tin ấy, Hàn Tín cả mừng, liền dẫn quân tiến vào đường hẹp Tỉnh Kinh, dựng trại cách cửa Tỉnh Kinh 30 dặm.

Nửa đêm, Hàn Tín bỗng nhiên truyền lệnh chuẩn bị tiến quân. Trước khi xuất phát, chọn ra 2000 kỵ binh trang bị gọn nhẹ, mỗi người mang theo một lá cờ màu đỏ, lệnh cho họ vòng ra phía sau doanh trại quân Triệu ẩn núp, chờ khi hai bên giao chiến hãy y kế hành động.

2000 kỵ binh đi rồi, Hàn Tín sai phó tướng truyền cho 3 quân ăn tạm lương khô và dặn thêm: “Chờ phá xong quân Triệu hãy dùng bữa chính cũng không muộn”. Chư tướng đều ngơ ngác.

Hàn Tín nói với tùy tướng: “Quân Triệu đã chiếm yếu địa, lập hào lũy, chúng chưa thấy cờ hiệu của tướng lĩnh bên ta, tất sẽ chưa tiến công, chúng sợ chủ lực của ta sẽ tản ra phòng thủ ở nơi hiểm yếu, chúng sẽ không đạt được mục đích tiêu diệt”.

Do vậy, Hàn Tín sai 1 vạn quân rời đường Tỉnh Kinh ra bày trận quay lưng về mé sông Cẩm Mạn, đối diện với quân Triệu. Quân Triệu thấy vậy thì cả cười, cho rằng quân Hàn Tín không hiểu binh pháp, dại dột đẩy một vạn quân vào tử địa, tiến không được, lùi chẳng xong.

Trời sáng, Hàn Tín lệnh cho thuộc hạ giương cờ đại tướng quân Hán, rồi dẫn chủ lực gióng trống tiến lên. Quân Triệu chờ đã lâu, thấy vậy lập tức xông tới nghênh chiến. Đôi bên đâm chém dữ dội rất lâu.

Thấy đã tới lúc, Hàn Tín bảo thuộc hạ quẳng cờ, giả bộ thua trận, chạy về phía trận địa bày sẵn ở mé sông.

Quân Triệu cho rằng thời cơ tiêu diệt đối phương, bắt sống Hàn Tín đã điểm, liền xuất toàn bộ quân sĩ trong trại ra tấn công, truy kích. Quân Hán hết đường rút, đành liều chết chống cự. Lúc này 2000 quân Hán mai phục phía sau doanh trại quân Triệu liền xông vào, thay hết cờ quân Triệu bằng cờ đỏ của quân Hán.

Quân Triệu đánh không nổi đối phương liều chết, đang định lui quân về trại, bỗng phát hiện chiến lũy cắm đầy cờ quân Hán, thì cả kinh thất sắc. Thế là đội ngũ rối loạn, quân sĩ tranh nhau mà chạy, tướng lĩnh hạ lệnh dừng lại, chém chết mấy người trái lệnh, cũng không cản nổi.

Quân Hán thừa cơ giáp công từ hai phía, chém chết Trần Dư, bắt sống vua Triệu và Lý Tả Xa.

Các tướng hỏi vì sao Hàn Tín lại cho bày trận quay lưng về mé sông, trái với binh pháp. Hàn Tín nói: “Các ngươi chỉ biết câu “dựa lưng vào núi, quay mặt ra sông” mà chưa hiểu câu “bị hãm vào tử địa sẽ liều chết để sống”. Ta dùng binh luôn biến hoá, người ngoài khó đoán. Duy có điều chắc chắn là lính bị lâm vào tử địa ắt ráng sức mà đánh để sống, như thế ắt có thể thắng địch”. Các tướng nghe vậy đều thán phục.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!