Hàn Tín đánh lừa Ngụy Báo Vương

Hàn Tín đánh lừa Ngụy Báo Vương

Tháng Sáu năm Hán Cao tổ thứ hai (205 trước Công Nguyên), mẫu thân của Nguỵ Báo vương bị bệnh nặng, Nguỵ Báo vương tâu với Lưu Bang xin được về nhà thăm nom. Lưu Bang thấy lời xin hợp đạo nghĩa, liền chấp thuận và định kỳ hạn để Nguỵ Báo vương trở lại. Nào ngờ Nguỵ Báo vương sau khi vượt qua Hoàng Hà liền phản lại Hán vương mà liên kết với Sở.

Ngụy Báo vương chiếm cứ Hà Đông (tỉnh Sơn Tây), tiến sang phía tây có thể uy hiếp Quan Trung, xuống phía nam có thể cắt đứt sự liên hợp giữa Quan Trung với Huỳnh Dương, cùng với quân sở tạo thành thế gọng kìm uy hiếp Huỳnh Dương. Lưu Bang hay tin Nguỵ Báo vương làm phản, cử Hàn Tín làm Tả Thừa tướng, cùng 2 tướng Tào Tham và Quán Anh đem quân hỏi tội.

Hàn Tín đem quân đến Lâm Tấn Quan, nhìn sang phía đối diện, thấy quân Nguỵ bày trận san sát, không thể vượt sông, bèn chọn nơi hạ trại. Hàn Tín lệnh Tào Tham đem binh sĩ lên rừng chặt cây lấy gỗ, bất kể cây lớn cây nhỏ, càng nhanh càng tốt. Đoạn lại lệnh cho Quán Anh sai binh sĩ đến các chợ mua vài ngàn chiếc vò, vại, chum đem về, không được chậm trễ. Hai ngày sau, Tào Tham và Quán Anh làm xong phần việc được giao.

Tiếp đó, Hàn Tín yêu cầu họ làm bè và hướng dẫn cách làm bè gỗ ghép với chum vại. Mấy hôm sau, toàn bộ công việc đã hoàn thành.

Nghe tin bè mảng đã làm xong, Hàn Tín đích thân kiểm tra. Đến tối, ông lệnh cho Quán Anh cùng vài ngàn binh sĩ ở lại bến Lâm Tấn, làm như chuẩn bị vượt sông, để thu hút sự chú ý của quân Nguỵ, còn ông cùng với Tào Tham, nửa đêm tổ chức đưa các bè mảng xuống Hạ Dương cho quân lính vượt sông.

Nguỵ Báo vương chỉ chú ý tới tình hình ở bến Lâm Tấn, vì cho rằng phía thượng du quân Hán không hề có thuyền nên chẳng thể vượt sông. Do vậy, quân Hàn Tín sang sông không gặp trở ngại gì, khi tiến sát tới Đông Trương, gặp doanh trại quân Nguỵ, Tào Tham dẫn quân xông vào chiếm An Ấp, hậu phương quân Nguỵ. Hàn Tín khích lệ quân sĩ thừa thắng tiến quân công phá kinh đô Bình Dương của nước Nguỵ.

Nguỵ Báo vương ở Bình Dương nghe tin An Ấp thất thủ, vội đem quân ra ngoài thành nghênh chiến, nhưng chẳng mấy chốc đã thua, vội ôm đầu tháo chạy.

Quân Hán truy đuổi đến Đông Viên (tây Viên Khúc, tỉnh Sơn Tây) thì vây kín quân Nguỵ lại. Hàn Tín ra lời kêu gọi, quân Nguỵ liền vứt giáo qui hàng. Nguỵ Báo vương hết đường chạy trốn, đành xuống ngựa khoanh tay chịu trói.

"Lợi nhi dụ chi ”

Địch tham lợi thì đem lợi mà nhử.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!