Gia Cát Lượng nhờ lửa để cướp

Gia Cát Lượng nhờ lửa để cướp

Lợi dụng thời cơ thắng lợi đến, thừa thế tiến quân làm lớn mạnh mình. Đây là một sách lược cua thời kì lớn mạnh.

Nếu như bạn nằm giữa kẻ chiến thắng và kẻ chiến bại, dùng sách lược cứng rắn là không thích hợp. Một là quá lộ liễu dã tâm của bạn, hai là có thể sẽ vấp phải sự giáng trả của kẻ chiến thắng.

Nhưng, bạn lại không thể ngồi nhìn một cách bàng quang. Bởi vì sau một trận đánh lớn, thế cục đã phát sinh đổi thay, bạn vừa đúng lúc có thể lợi dụng dịp biến đổi này phát huy ưu thế của mình, thu được một vài lợi ích.

Thời cơ, tại dịp cục thế biến đổi.

Sau trận đánh lớn ở Xích Bích làm thay đổi thế cục Tam quốc lúc đó, mưu lược mà Gia Cát Lượng dùng rất có chừng mực. Khí thế Chu Du ầm ầm cảnh cáo Lưu Bị: Nam Quận là của tôi, không cho phép ông đánh.

Gia Cát Lượng không phản bác. Liên minh của họ không thể vì Nam Quận mà bị phá vỡ. Huống hồ Chu Du đã đóng quân ở duới thành, có thể tiêu diệt nó bất cứ lúc nào.

Ông ta đã dùng thái độ nhượng bộ: "Trước hãy để cho Đông Ngô đi lấy, nếu lấy không được, chúa công hãy lấy"

Chu Du đã nhận được trả lời vừa ý, an tâm và mạnh dạn đi đánh chiếm Nam Quận.

Không lâu, ông ta đã trúng kế mai phục được sắp đặt trước khi Tào Tháo rút ở Nam Quận. Bản thân Chu Du cũng trúng tên độc.

Sau trận đánh đầu thất bại, Chu Du nén lòng chịu đau kế mai phục sắp đặt ở trong doanh, đã đánh bại Tào Nhân. Khi ông ta mang theo tin vui của thắng lợi và nỗi đau đớn của vết thương lại một lần nữa đến dưới thành Nam Quận, lại nhìn thấy cảnh tượng tinh kì bảy ra la liệt khắp thành, trên thành địch có một tướng nói: "Thật có tội với Đô đốc! Tôi vâng lệnh Quân sư đã lấy thành xong. Tôi là Thường Sơn Triệu Tử Long đây".

Tiếp theo lại có thám mã đến báo: " Gia Cát Lượng tự nhiên lấy được Nam Quận, lại dùng binh phù, đêm hôm giả điều động quân mà giữ thành Kinh Châu đến cứu, lại cho Trương Phi đánh úp Kinh Châu."

Một lát, lại một thám mã chạy đến báo: "Hạ Hầu Đình ở Tương Dương bị Gia Cát Lượng sai người ôm binh phù trá xưng Tào Nhân cầu cứu dẫn đến việc dẫn binh ra, lại cho Quan Vân Trường bất ngờ đánh chiếm Tương Dương".

Đây quả là:

Thành trì mấy quận chẳng có phần,

Một phen gian khổ cho ai hưởng!

Gia Cát Luợng đầu tiên để cho Chu Du đánh Nam Quận, đã tính đến Tào Tháo nhất định thua, cho nên để cho hai họ Tào Ngô đánh nhau, còn mình "Ngồi không ngư ông đắc lợi", thửa cơ đánh vào liền lấy được ba thành, cuối cùng làm cho Lưu Bị vốn không có mảnh đất để đứng chân đã có cả một vùng căn cứ tương đối khả quan.

Sau trận đánh lớn Xích Bích đã xác định cục diện thế chân vạc của ba nước. Trong trận đọ sức này, người bị thất thiệt lớn nhất là Tào Tháo, người tổn hao lớn nhất là Tôn Quyền, còn người thu hoạch lớn nhất lại là Lưu Bị.

Làm lớn mạnh mình không chỉ có"thừa thắng tiến quân", mà cũng có "nhờ lửa để cướp", ý chinh cửa "nhờ lửa để cướp" là nhân khi nhà người ta cháy, rơi vào lúc nhất thời hỗn loạn, tự lo cho mình còn chưa xong thì đến cướp đồ đạc.

Mưu cao của Gia Cát Lượng là ở chỗ ông đã khéo léo để cho Chu Du là người thắng giao chiến với quân Tào là người bại một lần nữa, còn mình lại đàng chờ lúc cả hai đều thiệt hại, từ đó kiếm một mẻ lớn.

Điều đáng suy ngẫm là trong chiến dịch này Gia Cát Lượng đã hai lần sử dụng mưu kế "nhờ lửa để cướp".

Lần thứ nhất sử dụng mưu kế này làm chiến lược. Sau khi đánh bại Tào Tháo, Gia Cát Lượng liền đem quân lính đời đến Du Giang làm ra vẻ muốn đánh chiếm Nam Quận. Cho nên Chu Du đang chuẩn bi đánh chiếm Nam Quấn tự nhiên sẽ hiểu liền đi bắt chẹt Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng trong buổi tiệc đã kích Chu Du đánh chiếm Nam Quận, đồng thời biểu thị thái độ của mình khi Chu Du không đánh chiếm nổi thì mình nhất định đi đánh chiếm Nam Quân. Chuẩn bị cái cớ cho việc xuất quân sau này. Chu Du, người tràn ngập lòng tin chỉ nghĩ đến có thể lấy Nam Quận dễ dàng, lại không nhận thức ra Gia Cát Lượng "ngồi không ngư ông kiếm lợi".

Sau thành công "nhờ lửa để cướp" lần thứ nhất, Gia Cát Lượng đã chiếm được Nam Quận và thu được binh phù của Tào Nhân, đã sử dụng mưu kế "nhờ lửa đế cướp' lần thứ hai. Lần này là sử dụng về chiến thuật. Dùng binh phù của Tào Nhân đã điều binh ma hai nơi là Tương Dương, Kinh Châu ra làm cho họ tác chiến với quân Đông Ngô. Nhân lúc quân mã hai bên đang đánh nhau náo nhiệt, Gia Cát Lượng đã sai hai cánh quân chủ lực của Trương Phi và Quan Vũ đánh chiếm hai thành Kinh Châu và Tương Dương.

Như thế, Gia Cát Lượng không phải tốn bao nhiêu công sức đã chiếm được ba ngôi thành trì một cách khôn khéo, phát huy mình một cách mạnh mẽ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!