Gia Cát Lượng khai phá miền Tây Nam

Gia Cát Lượng khai phá miền Tây Nam

Sau khi nhà Thục Hán dựng lên, thế lực của Lưu Bị biểu hiện ra mạnh mẽ chưa từng có; về quan văn có các mưu thân nhu Ngọa Long Gia Cát, Pháp Chính; về quan võ có 5 hổ tướng như Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung. Sự nghiệp của nó có thể nói đã đạt đến thời kì cực thịnh. Bất kể các mặt quân sự, ngoại giao đều chiếm địa vị ưu thế.

Thất thủ Kinh Châu lại là dấu hiệu báo trước sự suy bại của Thục Hán. Thất bại Di Lăng làm cho sức sống của Thục Hán tổn thương lớn, dần dần đi xuống. Về phương diện ngoại giao, liên minh Ngô Thục bị phá vỡ, Thục Hán bị cô lập không được chi viện; về phương diện quân sự, cánh quân mấy chục vạn người phút chốc bị hủy diệt, đã không đủ sức tổ chức xây đựng lại được một lực ượng lớn mạnh nữa. Về sau này khi Khổng Minh sáu lần ra Kì Sơn, cũng chỉ có thể dẫn được mười vạn đại quân, đủ thấy lực lượng quân sự đã yếu.

Lúc này, Gia Cát Lượng lâm nguy nhận ủy thác, giúp ấu chúa Lưu Thiền chủ trì việc lớn. Đế chấn hưng nước Thục, Gia Cát Lượng căn cứ tình thế đương Thời, chế định lại quốc sách, quyết định khai phá miền Tây Nam, mở rộng bờ cõi, bổ sung quốc lực.

Đương thời ba nước ở thế chân vạc vẫn tồn tại như cũ, mặc dù nước Thục chiến bại, nhưng quân Tào Ngụy vẫn không dám tiến thẳng một lèo bừa vào, quân Ngô cũng không có chí lớn tiến thủ, chi mong bảo vệ được nước nhà là được. Cho nên thế chân vạc tạm thời đi vào ổn định. Ba nước, mỗi nước đều có ưu thế để dựa, bất kể là nước nào, đều không thể nhanh chóng nuốt chửng hai nước kia.

Lúc này, sách lược đúng đắn của nước Thục là phải lợi dụng thủ đoạn ngoại giao và quân sự, cố gắng giữ được thế cân bằng, ổn định này. Sau đó nhân cơ hội phát triển và tích tụ lực lượng, đế chờ thời cơ đến, sẽ ra quân Bắc phạt cướp lại chính quyền ở Trung Nguyên,

Gia Cát Lượng kịp thời điều chỉnh quốc sách. Nhằm thẳng vào miền Tây Nam, nơi lực lượng yếu kém, mở mang hậu phương lớn chiến lược, đây chắc chắn là một quốc sách rất có tầm nhìn xa.

Khai thác miền Tây Nam là một thành tựu vĩ đại của Gia Cát Lượng trong lịch sử Trung Quốc, đối với việc thống nhất và phát triển của dân tộc Trung Hoa lập nên công lao chiến đấu khó nhọc.

Tây Nam đương thời gọi là miền đất của Nam Man, chủ yếu là các dân tộc thiểu số cư trú, kinh tế phát triển rất lạc hậu, so với Trung Nguyên khác nhau một trời một vực. Xét về chiến lược nó là hậu phương lớn của nước Thục; phân tích từ sức mạnh quân sự, nó hầu như không có quân đội ra trò, dẫn đến quân Thục cứ mổi lần đánh là thắng; xét từ góc độ kinh tế, vùng Tây Nam so với vùng Ba Thục giàu có hơn nhiều. Vì thế. từ các phân tích trên chứng minh: Để chấn hưng quốc gia. Gia Cát Lượng chọn Tây Nam, ít nhất đã có được ba ưu thế nói trên

Giá như Gia Cát Lượng lúc này chỉ cầu mong kết cục chiến lược thế chân vạc ốn định, không tích cực tiến thủ tới nơi yếu kém, như thế thì nước Thục sẽ giống nước Ngô, yên phận ở một góc, không làm nên gì. Cuối cùng vẫn tránh không nổi kết cục diệt vong.

Trước lúc thật sự thực thi chiến lược khai phá Tây Nam, Gia Cát Lượng xuất phát từ cách cục của toàn bộ chiến lược đã dùng hành động quả đoán, liên minh với Đông Ngô vừa mới đánh bại nước Thục.

Bởi vì muốn xuất quân đi Tây Nam, cần phải trước tiên ổn định Trung Nguyên. Đề phòng Ngụy và Ngô nhân chỗ yếu xông vào. Tào Ngụy luôn luôn muốn diệt gọn nước Thục, rơi vào tình trạng tích cực tiến công, một khi có thời cơ là sẽ có thể phát động chiến tranh. Sau khi Đông Ngô và nước Thục bị rạn nứt, cơ bản là tùy thuộc vào Tào Ngụy, nếu như hai nước liên hợp lại với nhau thì nguy cơ của nước Thục lại ập đến.

Cho nên Gia Cát Lượng vẫn dùng chiến lược lấy hai yếu làm một mạnh, chủ động vứt bỏ thù oán trước đây cùng bắt tay với Đông Ngô đế hòa hảo. Vì những điều đó, ông đã cử một quan ngoại giao nổi tiếng là Đặng Chi đi du thuyết Tôn Quyền: Thục có thế hiểm trở của núi non, Ngô có thế ba sông, nếu hai nước liên kết hòa hợp với nhau như môi với răng, tiến có thể thôn tính thiên hạ, mà thoái có thể đứng vững được ở thế chân vạc. Kết quả là đã xúc tiến lập được liên minh Ngô Thục lần thứ hai, từ đó tránh được chiến lược của Tào Ngụy đập tan từng nước một.

Như thế, Gìa Cát Lượng thông qua chiến lược liên kết với bên ngoài, khai thác bên trong, làm cho nước Thục chuyển nguy thành yên, quốc lực được khôi phục nhất định. Chiến lược này và quốc sách "mở cửa đối với nước ngoài, phát triển tốt ở trong nước" mấy năm trước Đặng Tiểu Bình dùng khi chấn hưng nền kinh tế Trung Quốc có cái hay có hiệu qua như nhau. Có thể nói, khong có cải cách mở cửa và phát triển tốt ở trong nước sẽ không thể có sự quật khởi của Trung Quốc ngày nay.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!