Gia Cát Lượng ở trọng địa gặt lúa mạch, đánh Tư Mã

Gia Cát Lượng ở trọng địa gặt lúa mạch, đánh Tư Mã

Tháng 2 năm Thục Kiến Hưng thứ 9 (năm 231), Gia Cát Lượng lần 4 kéo quân ra Kỳ Sơn. Lúc này Nguy Đại tư mã Tào Chân có bệnh. Minh đế Tào Tuấn lệnh cho Tư Mã Ý cùng các tướng Trương Cáp, Phí Diệu đem binh tây tiến kháng cự quân Thục.

Tư Mã Ý sai Phí Diệu và Đới Lăng để 4000 quân ở lại giữ Thượng Nhai. Còn mình dẫn đại quân đến cứu Kỳ Sơn, cử Trương Cáp làm tiên phong.

Khi Tư Mã Ý đến Kỳ Sơn, thấy Gia Cát Lượng để một lực lượng nhỏ ở đó, bản thân Gia Cát Lượng đã đẫn quân chủ lực đến gần Thượng Nhai. Phí Diệu và Đới Lăng nghe tin Gia Cát Lượng tới, đem quân nghênh chiến, bị quân Thục đánh thua to.

Gia Cát Lượng đã tiến sâu vào đất địch, cách đất Thục quá xa, đường sá bất tiện, tuy đã dùng trâu gỗ vận lương, nhưng tướng Lý Nghiêm phụ trách vận lương hoàn toàn bặt tin, cho nên tương thực của quân Thục cạn dần.

Thượng Nhai nằm ở lưu vực sông Vị, tục gọi Lũng Thượng, bốn phía ruộng đồng phì nhiêu. Lúc này đang mùa lúa chín vàng rực cánh đồng. Gia Cát Lượng luôn giữ nghiêm kỷ luật quân đội, không cho phép tơ hào của dân. Thuộc hạ phải hỏi thừa tướng xem có thể gặt lúa ngoài đồng để lấy lương ăn cho bộ đội hay chăng. Gia Cát Lượng đáp: “Tôn Tử nói “Trọng địa tắc lược”, nghĩa là khi tiến sâu vào đất địch, lương thảo chưa tới, có thể thu hoạch lương thảo ở địa phương để chu cấp”.

Quân Thục tranh nhau ra đồng gặt lúa, quân Nguỵ mới thua trận, không dám đánh, đành ở trong thành nhìn quân Thục ở bên ngoài gặt hết lúa chở đi.

Tư Mã Ý không gặp chủ lực quân Thục ở Kỳ Sơn, liền bỏ mặc Kỳ Sơn đang bị vây mà kéo quân cứu Thượng Nhai, gặp chủ lực quân Thục ở phía đông Thượng Nhai.

Tư Mã Ý thấy toàn bộ lúa mạch ở Lũng Thượng đã bị quân Thục thu hoạch hết, đau khổ, nhưng biết việc vận lương của đối phương rất khó khăn. Số lúa thu được kia chỉ cầm cự được ít ngày, chẳng thể lâu dài. Nên Tư Mã Ý cố thủ, không giao chiến với quân Thục.

Gia Cát Lượng khiêu chiến chẳng được, thấy lương thực sắp cạn, bất đắc dĩ lui quân về Kỳ Sơn cốt điều động quân Nguỵ để chờ cơ hội mà đánh.

Tư Mã Ý đem quân bám theo tới Xỉ Thành (tây Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc), tướng tiên phong Trương Cáp xin đánh, Tư Mã Ý không cho. Các tướng Nguỵ bất mãn, nói xấu sau lưng “sợ quân Thục như sợ cọp”. Đầu tháng 5, Tư Mã Ý cho giao chiến với quân Thục, bị đại bai, thương vong 3000, mất nhiều xe ngựa. Tư Mã Ý lại cố thủ không đánh. Gia Cát Lượng không thể chờ thêm, đành rút quân về nước.

Đại tướng Trương Cáp dẫn quân đuổi theo, đến Mộc Môn thì gặp phục binh quân Thục, bị trúng tên mà chết. Gia Cát Lượng xuất quân, lần này tuy không đạt mục đích đề ra, nhưng biết vận dụng sách lược “Trọng địa tắc lược ” mà được lương ăn và thu được phần nào thắng lợi.

“Vi địa tắc mưu”

Tại vi địa phải dùng mưu kế.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc
  • Tác giả: Hoàng Phác Dân, Ngô Như Tung
  • Dịch giả: Lê Khánh Trường
  • Nhà xuất bản Mũi Cà Mau
  • Nguồn: tusachcuaban
"Like" us to know more!