Giáo trình Triết học Mác Lênin

Đây là giáo trình phi thương mại, mình tải từ đại học An Giang và có bổ sung thêm. Mong các bạn phổ biến, và không thu lợi từ việc trao đổi mua bán giáo trình này!

MỤC LỤC

Chương I: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội

I. Khái niệm triết học

1. Sự ra đời của triết học
2. Đối tượng của triết học
3. Triết học - hạt nhân lí luận của thế giới quan

II. Vấn đề cơ bản của triết học chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

1. Vấn đề cơ bản của triết học
2. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

III. Biện chứng và siêu hình

1. Quan điểm siêu hình
2. Quan điểm biện chứng

IV. Vai trò của triết học trong đời sống xã hội

1. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của Triết học
2. Vai trò của triết học Mác-Lênin

Chương II: Khái lược về lịch sử triết học trước Mác

I. Triết học Ấn Độ cổ đại

1. Điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm của Triết học Ấn Độ cổ đại
2. Các tư tưởng triết học cơ bản của các trường phái
3. Một số nhận định về triết học Ấn độ cổ đại

II. Triết học Trung Hoa cổ đại

1. Điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm của Triết học Trung Hoa cổ đại
2. Một số học thuyết tiêu biểu của triết học Trung Hoa cổ đại

III. Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

1. Hoàn cảnh ra đời của tư tưởng triết học Việt Nam
2. Những tư tưởng triết học cơ bản

IV. Triết học Hy Lạp cổ đại

1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của triết học Hy Lạp cổ đại
2. Một số nhà triết học tiêu biểu

V. Triết học Tây Âu thời trung cổ

1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của triết học Tây Âu thời Trung cổ
2. Một số đại biểu của phái duy danh và duy thực

VI. Triết học thời Phục Hưng và cận đại

1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của triết học thời Phục Hưng và cận đai
2. Một số nhà triết gia tiêu biểu

VII. Triết học cổ điển Đức

1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của triết học cổ điển Đức
2. Một số nhà triết gia tiêu biểu

Chương III: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin

I. Những điều kiện của sự ra đời của triết học Mác

1. Điều kiện kinh tế - xã hội
2. Nguồn gốc lý luận và những tiền đề khoa học tự nhiên

II. Qúa trình hình thành và phảt triển của triết học Mác Lênin

1. Sơ lược về các nhà kinh điển của triết học Mác Lênin
2. Những giai đoạn chủ yếu cho sự hình thành và phát triển triết học Mác
3. Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do Mác và Ăngghen thực hiện
4. Lênin phát triển triết học Mác

Chương IV: Vật chất và ý thức

I. Vật chất và các hình thức tồn tại cơ bản của nó

1. Định nghĩa vật chất
2. Các hình thức tồn tại cơ bản của vật chất
3. Tính thống nhất vật chất của thế giới

II. Nguồn gốc, bản chất của ý thức

1. Kết cấu của ý thức
2. Nguồn gốc của ý thức
3. Bản chất của ý thức

III. Quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

1. Về lí luận
2. Trong thực tiễn
3. Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Chương V: Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật

I. Sự ra đời của phép biện chứng duy vật

1. Phép biện chứng duy vật cổ đại cho rằng vạn vật trong thế giới đều có quá trình hình thành
2. Phép biện chứng duy tâm
3. Phép biện chứng duy vật do Mác và Ăngghen sáng lập

II. Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
2. Nguyên lý về sự phát triển

Chương VI.: Các phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

I. Khái lược về phạm trù

1. Khái niệm và phạm trù
2. Phạm trù triết học và phạm trù các khoa học cụ thể
3. Bản chất của phạm trù

II. Cái riêng và cái chung

1. Khái niệm
2. Quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung
3. Ý nghĩa phương pháp luận

III. Nguyên nhân và kết quả

1. Khái niệm nguyên nhân và kết quả
2. Tính chất của mối liên hệ nhân quả
3. Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
4. Ý nghĩa phương pháp luận

IV. Tất nhiên và ngẫu nhiên

1. Khái niệm tất nhiên và ngẫu nhiên
2. Mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên
3. Ý nghĩa phương pháp luận

V. Nội dung và hình thức

1. Khái niệm nội dung và hình thức
2. Mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức
3. Ý nghĩa phương pháp luận

VI. Bản chất và hiện tượng

1. Khái niệm bản chất và hiện tượng
2. Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng
3. Ý nghĩa phương pháp luận

VII. Khả năng và hiện thực

1. Khái niệm khả năng và hiện thực
2. Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực
3. Ý nghĩa phương pháp luận

Chương VII: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

I. Quy luật là gì

1. Định nghĩa
2. Tính chất
3. Phân loại quy luật

II. Quy luật những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại

1. Khái niệm chất, lượng
2. Biện chứng giữa chất và lượng
3. Ý nghĩa phương pháp luận

III. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. (Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập phản ánh nguồn gốc, động lực của sự phát triển.)

1. Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến
2. Mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực của sự vận động và phát triển
3. Các loại mâu thuẫn
4. Ý nghĩa phương pháp luận

IV. Quy luật phủ định của phủ định. (Quy luật phủ định của phủ định phản ánh khuynh hướng, con đường của sự phát triển. )

1. Phủ định biện chứng và đặc điểm của nó
2. Nội dung quy luật phủ định của phủ định
3. Ý nghĩa phương pháp luận

Chương VIII: Lí luận nhận thức

I. Bản chất của nhận thức
1. Quan niệm về nhận thức của một số trào lưu triết học trước Mác
2. Quan điểm của CNDVBC về bản chất của nhận thức

II. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

1. Khái niệm và những hình thức cơ bản của thực tiễn
2. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
3. Ý nghĩa phương pháp luận

III. Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

1. Biện chứng giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính
2. Biện chứng giữa lí luận và thực tiễn
3. Ý nghĩa phương pháp luận

IV. Vấn đề chân lí

1. Khái niệm chân lý
2. Các tính chất của chân lý

V. Phương pháp nhận thức khoa học

1. Phương pháp và phân loại phương pháp
2. Một số nguyên tắc của phương pháp biện chứng

Chương IX: Xã hội và tự nhiên

I. Xã hội và đặc điểm cơ bản của qui luật xã hội

1. Khái niệm xã hội
2. Đặc điểm của quy luật xã hội

II. Sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên

1. Vai trò của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội trong hệ thống tự nhiên - xã hội
2. Những yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên

III. Dân số, môi trường trong sự phát triển xã hội

1. Khái niệm dân số
2. Vai trò của dân cố đối với sự phát triển xã hội
3. Môi trường và sự phát triển xã hội

Chương X: Hình thái kinh tế - xã hội

I. Sản xuất vật chất là nền tảng của đời sống xã hội

1. Khái niệm sản xuất vật chất

II. Phương thức sản xuất. quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

1. Khái niệm phương thức sản xuất (PTSX)
2. Nội dung của PTSX
3. Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX

III. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng
2. Quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
3. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

IV. Hình thái kinh tế - xã hội

1. Khái niệm và cấu trúc của hình thái kinh tế - xã hội
2. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên

V. Ý nghĩa của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội. vấn đề xây dựng hình thái kinh tế - xã hội mới ở Việt Nam

1. Giá trị khoa học của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội
2. Nhận thức và vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Chương XI: Giai cấp và đấu tranh giai cấp - giai cấp, dân tộc, nhân loại

I. Những hình thức cộng đồng người trong lịch sử

1. Thị tộc
2. Bộ lạc
3. Bộ tộc
4. Dân tộc

II. Giai cấp

1. Bản chất giai cấp
2. Nguồn gốc, điều kiện tồn tại của giai cấp
3. Kết cấu giai cấp của xã hội có giai cấp

III. Đấu tranh giai cấp

1. Đấu tranh giai cấp là gì?
2. Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực phát triển của xã hội có giai cấp
3. Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản

IV. Quan hệ giai cấp và dân tộc - quan hệ giai cấp và nhân loại

1. Quan hệ giai cấp và dân tộc: Giai cấp ra đời trước dân tộc, giai cấp sẽ mất đi cùng với sự phát triển phân công lao động xã hội nhưng dân tộc tồn tại lâu dài
2. Giai cấp, nhân loại

Chương XII: Nhà nước và cách mạng xã hội

I. Nhà nước

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước
2. Các đặc trưng cơ bản của nhà nước
3. Chức năng cơ bản của nhà nước
4. Hình thức nhà nước
5. Kiểu nhà nước

II. Cách mạng xã hội

1. Bản chất và vai trò của cách mạng xã hội
2. Quan hệ giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong cách mạng xã hội
3. Phương pháp cách mạng
4. Tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các nước tư bản chủ nghĩa

Chương XIII: Ý thức xã hội

I. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

1. Khái niệm tồn tại xã hội
2. Ý thức xã hội và kết cấu của nó

II. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

1. Ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định
2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội trong quá trình phát triển
3. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

III. Các hình thái ý thức xã hội

1. Ý thức chính trị
2. Ý thức pháp quyền
3. Tư tưởng đạo đức
4. Ý thức khoa học
5. Ý thức thẩm mỹ
6. Ý thức tôn giáo

Chương XIV: Vấn đề con người trong triết học Mác

I. Bản chất con người

1. Một số quan niệm triết học trước Mác về bản chất con người
2. Bản chất con người theo quan niệm của triết học Mác-Lênin

II. Cá nhân và xã hội

1. Cá nhân và nhân cách
2. Quan hệ giữa cá nhân và xã hội: Thực chất quan hệ giữa cá nhân và xã hội là quan hệ lợi ích

III. Vai trò quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử

1. Khái niệm quần chúng nhân dân (QCND), vĩ nhân
2. Quan hệ giữa QCND và vĩ nhân, lãnh tụ trong lịch sử

Chương XV: Một số trào lưu triết học phương tây hiện đại

I. Ý nghĩa của việc nghiên cứu triết học phương tây hiện đại

1. Khái niệm triết học phương tây hiện đại
2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu
3. Tình hình và phương pháp nghiên cứu triết học phương Tây hiện đại ở nước ta

II. Bối cảnh ra đời của triết học phương tây hiện đại

1. Mâu thuẫn cơ bản của xã hội tư bản chủ nghĩa
2. Những hạn chế cơ bản của triết học cổ điển Tây Âu
3. Những trào lưu cơ bản

III. Một số trường phái cơ bản

1. Chủ nghĩa thực chứng
2. Chủ nghĩa hiện sinh
3. Chủ nghĩa thực dụng

V. Một số đặc trưng chủ yếu của triết học phương tây hiện đại

1. Triết học này có ý đồ vượt lên trên sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm
2. Triết học hiện đại ngoài mácxít giải thích sai lệch hoặc chống lại phép biện chứng
3. Với tư cách là hình thái ý thức tư sản ở giai đoạn xã hội tư sản
4. Về tổng thể, triết học tư sản hiện đại xuất hiện với tư cách là hình thái ý thức

Chương XVI: Bẩy đại triết gia Trung Quốc

I. Khổng Tử (551 - 479 trước Công Nguyên)

1. Sơ yếu cuộc đời
2. Chủ thuyết Nho học
3. Giá trị Nho học

II. Lão Tử (570 trước Công Nguyên)

1. Sơ yếu cuộc đời
2. Chủ thuyết Đạo học
3. Giá trị Đạo học

III. Mạnh Tử (372 - 289 trước Công Nguyên)

1. Sơ yếu cuộc đời
2. Luận thuyết của Mạnh Tử
3. Công tích của Mạnh Tử đối với Nho học

IV. Trang Tử

1. Sơ yếu cuộc đời
2. Tư tưởng của Trang Tử
3. Giá trị triết lý Trang Tử

V. Tuân Tử (298 - 238 trước Công Nguyên)

1. Sơ yếu cuộc đời
2. Tư tưởng của Tuân Tử
3. Công tích của Tuân Tử đối với Nho học

VI. Mặc Tử (Khoảng 479 - 381 trước Công Nguyên)

1. Sơ yếu cuộc đời
2. Chủ thuyết của Mặc Tử
3. Giá trị của Mặc Học

VII. Hàn Phi Tử (280 - 233 trước Công Nguyên)

1. Sơ yếu cuộc đời
2. Tư tưởng của Hàn Phi Tử
3. Ảnh hưởng của Pháp gia

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Giáo trình Triết học Mác Lênin
  • Đại học An Giang