Giáo trình Tâm lý học đại cương/Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

1. AN. Lêônchiép. Hoạt động - giao tiếp - nhân cách. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1989.

2. Phạm Minh Hạc, Lê Khanh, Trần Trọng Thuỷ. Tâm lý học Tập I. NXB Giáo dục Hà Nội, 1988.

3. M.Reuchlin. Tâm lý học đại cương - Tập I, II. NXB Thế giới. Hà Nội, 1995.

4. Trần Trọng Thuỷ (chủ biên). Bài tập thực hành Tâm lý học. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1990.

5. Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành.

6. Tâm lý học đại cương. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1995.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Giáo trình Tâm lý học đại cương
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Thức (Chủ biên) - Nguyễn Quang Uẩn - Nguyễn Văn Thạc - Trần Quốc Thành - Hoàng Anh - Lê Thị Bừng - Vũ Kim Thanh - Nguyễn Kim Quý - Nguyễn Thị Huệ - Nguyễn Đức Sơn
  • Nguồn: Nhà Xuất bản Đại học Sư Phạm, 2007
"Like" us to know more!