Giáo dục STEM là hạt mầm của tương lai chúng ta

Tuần trước tôi nhận được một email người viết hỏi: “Tại sao thầy thúc đẩy giáo dục STEM mà không cái khác như nghệ thuật, âm nhạc, nhân văn, lịch sử v.v.? Giáo dục tốt phải hội tụ vào phát triển con người cân bằng tốt, không phải là công nhân cho công ti. Xin thầy bình luận.”

Đáp: Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới bị chi phối bởi khoa học và công nghệ. Do đó, giáo dục STEM (tức là, Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán học) là quan trọng cho người của chúng ta, cho xã hội chúng ta và cho đất nước. Nó KHÔNG có nghĩa là các lĩnh vực khác mà bạn nhắc tới là không quan trọng, nhưng từ quan điểm thực tiễn, chúng ta muốn chắc rằng học sinh của chúng ta có thể có được việc làm, xây dựng nghề nghiệp tốt, và đóng góp cho xã hội của chúng ta.

Ngày nay gần như mọi nước đều hội tụ vào cải tiến giáo dục STEM của họ vì họ biết rằng mọi việc làm tốt đều trong khoa học và công nghệ. Là nhà giáo dục, chúng ta cần đảm bảo rằng con em chúng ta, tương lai của đất nước chúng ta phải KHÔNG được phép bị bỏ lại sau. Khi tự động hoá và robotics đang làm thay đổi thị trường việc làm và tác động tới mọi thứ, chúng ta không thể tiếp tục phụ thuộc vào công việc lao động thủ công vì những việc làm này đang biến mất. Câu hỏi của tôi là tại sao cạnh tranh với robots về việc làm khi bạn biết rằng bạn sẽ thua? Tại sao không cải tiến giáo dục hội tụ vào STEM để kiểm soát những robot này, làm cho chúng tuân theo mệnh lệnh của bạn (tức là lập trình chúng)?

Bằng việc hội tụ vào Khoa học, học sinh của chúng ta sẽ có khả năng giải quyết vấn đề trong môi trường của chúng ta (như, ô nhiễm, vứt đồ phế thải ra biển, lụt lội. v.v.) tìm ra cách chữa bệnh, cải tiến mùa màng nông nghiệp và cải tiến chuẩn sống của người chúng ta. Bằng việc hội tụ vào công nghệ, học sinh của chúng ta sẽ có khả năng tự động hoá cơ xưởng, cải tiến đất nông nghiệp, tăng năng suất, cải tiến hiệu quả và phát triển công nghệ mới mà có thể tạo nhiều việc làm cho nhiều người hơn. Tôi tin bằng việc có nhiều người hơn làm việc trong lĩnh vực STEM; chúng ta có thể nâng người của chúng ta từ nghèo nàn và cải thiện nền kinh tế của chúng ta.

Vì giáo dục STEM là quan trọng cho tương lai của chúng ta, chúng ta cần khuyến khích nhiều học sinh học khoa học và công nghệ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ qua các lĩnh vực khác như nhân văn, nghệ thuật, xã hội học, hay lịch sử, v.v. Học sinh nên học nhiều hơn về lịch sử, cách tổ tiên chúng ta và các anh hùng quá khứ đã từng nỗ lực nhiều thế để xây dựng đất nước chúng ta. Họ nên hiểu trách nhiệm của họ như con cái với bố mẹ, như thành viên của gia đình với tổ tiên, như công dân của đất nước, và như con người với toàn bộ nhân loại. Điều chúng ta đang làm bây giờ là đầu tư vào tương lai của chúng ta và tương lai của đất nước chúng ta. Điều chúng ta làm hôm nay sẽ có tác động lớn lên tương lai của con cái chúng ta và xã hội chúng ta, chúng ta phải có ý thức về trách nhiệm của chúng ta vì chúng ta đang gieo “hạt mầm cho tương lai” bằng việc thúc đẩy giáo dục STEM.

English version

Full article: STEM education is the seed of our future

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!