Giáo dục đã phát triển như thế nào trong suốt giai đoạn Maya?

Giáo dục đã phát triển như thế nào trong suốt giai đoạn Maya?

32. How far had education devel oped during the Maya period?

The Maya writing system is considered by archaeologists to be the most sophisticated system ever developed in Mesoamerica.

The Mayans wrote using 800 individual signs or glyphs, paired in columns that read together from left to right and top to bottom. Mayan glyphs represented words or syllables that could be combined to form any word or concept in the Mayan language, including numbers, time periods, royal names, titles, etc. Hieroglyphic inscriptions were either carved in stone and wood on Maya monuments and architecture, or painted on paper, plastered walls and pottery. The unit of the Maya writing system is the glyphic cartouche, which is equivalent to the words and sentences of a modern language. Maya cartouches included at least three or four glyphs and as many as fifty. Each cartouche contained various glyphs, as well as prefixes and suffixes. There is no Maya alphabet.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-32.jpg

Giáo dục đã phát triển như thế nào trong suốt giai đoạn Maya?

Hệ thống chữ viết Maya được các nhà khảo cổ đánh giá là hệ thống phức tạp nhất đã từng phát triển ở Mesoamerica.

Những người Maya viết bằng cách sử dụng 800 ký hiệu riêng lẻ hay các nét chạm khắc, được ghép cặp trong các cột được đọc từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Những nét chạm khắc Maya đại diện cho các từ hoặc các âm tiết vốn có thể nối với nhau để tạo thành bất cứ từ hay khái niệm nào trong ngôn ngữ Maya, bao gồm số, các khoảng thời gian, các tên hoàng gia, các chức tước, v.v. Chữ tượng hình được khắc cả ở trên đá và ở trên gỗ trên những bia tưởng niệm các công trình kiến trúc của người Maya, hoặc được sơn trên giấy, được gắn trên các bức tường và đồ gốm. Đơn vị hệ thống chữ viết của người Maya là các khung chạm khắc xoắn ốc, tương ứng với các từ và các câu trong ngôn ngữ hiện đại. Các khung xoắn ốc của người Maya bao gồm ít nhất là ba hay bốn nét chạm khắc và và nhiều khoảng năm mươi. Mỗi khung hình xoắn ốc chứa các hình chạm khắc khác nhau cũng như các tiền tố và các hậu tố. Người Maya không có bảng chữ cái.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!