Giáo dục đã phát triển như thế nào?

Giáo dục đã phát triển như thế nào?

19. How far had education developed?

The Mexicans were especially interested in education. During the first years of life, fathers educated boys, while mothers took care of girls. Once family education was over, the children of the nobles and priests went to the calmecac, and all others went to the tepochcalli. The Aztecs believed that education was extremely valuable and insisted that boys, girls and young people attend school. The tepochcalli was for the children of common families and there was one in each neighborhood. Here, children learned history, myths, religion and Aztec ceremonial songs. Boys received intensive military training and also learned about agriculture and the trades. Girls were educated to form a family, and were trained in the arts and trades that would ensure the welfare of their future homes.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-15.jpg

Giáo dục đã phát triển như thế nào?

Những người Mêhicô đặc biệt rất quan tâm đến giáo dục. Trong suốt những năm đầu tiên của cuộc đời, các ông bố giáo dục các cậu con trai, trong khi các bà mẹ chăm sóc những cô con gái. Khi việc giáo dục gia đình đã kết thúc, trẻ em của các gia đình quý tộc và các tu sĩ tới calmecac, còn những đứa trẻ khác tới tepochcalli. Những người Aztec tin rằng giáo dục cực kỳ có giá trị và luôn luôn cho rằng các cậu bé và các cô bé cùng những người trẻ tuổi phải đến trường. Tepochcalli dành cho trẻ em của những gia đình bình thường và có một tepochcalli trong mỗi khu vực. Tại đây bọn trẻ học về lịch sử, thần thoại, tôn giáo và các bài hát nghi lễ Aztec. Các cậu bé được đào tạo quân sự một cách kỹ lưỡng đồng thời cũng học về nông nghiệp và thương nghiệp. Các cô bé được giáo dục để xây dựng gia đình, và đồng thời cũng được đào tạo về nghệ thuật và thương nghiệp để có thể đảm bảo được sự sung túc của gia đình trong tương lai.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!