Gan hoạt động ra sao?

Gan hoạt động ra sao?

5. How does your liver work?

The liver is the largest organ in the body weighing between 1.36 and 1.81 kg. Your liver works in many ways. You eat protein in various forms both vegetarian and animal in origin and form 'raw' proteins. The liver has to create proteins acceptable to the body by first breaking them down and then actually re-building them. The liver also makes certain proteins, such as the blood clotting protein fibrinogen.

The liver turns carbohydrates into two forms. One is 'instant energy' in the form of glucose and the other is stored energy in form of glycogen. The liver produces a hormone which can store excess sugar present in the blood as glycogen.

Fats are also turned by the liver into forms which deposit under the skin (subcutaneous layer) and act as insulation and shock absorber. Bile is a thick yellow or greenish fluid made in the liver. It neutralizes the acidity of partly digested food in the intestine so that enzymes can continue to work in the intestine.

The liver is also a storage organ. Several vitamins, iron (removed from blood pigment, etc) are stored in liver. The liver also neutralizes poisons and wastes.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-5.jpg

Gan hoạt động ra sao?

Gan là cơ quan lớn nhất trong cơ thể, cân nặng từ 1,36 đến 1,81 kg. Gan của bạn hoạt động theo nhiều cách. Bạn ăn protein ở nhiều dạng khác nhau, cả dạng có nguồn gốc thực vật và dạng có nguồn gốc động vật, và tạo thành các protein “thô”. Gan phải tạo ra các protein mà cơ thể chấp nhận được, trước hết bằng cách phân hóa chúng và sau đó là thật sự tái tạo chúng. Gan cũng tạo ra một số protein, như protein fibrinogen làm đông máu.

Gan chuyển carbon hydrate thành hai dạng. Một là năng lượng “tức thời” ở dạng glucose và dạng kia là “năng lượng dự trữ” ở dạng glucogen. Gan sản xuất ra một hóc-môn có thể dự trữ lượng đường dư có trong máu ở dạng glucogen.

Các chất béo cũng được gan chuyển hóa thành những dạng chất cặn lắng đọng ở bên dưới da (lớp hạ bì) và có tác dụng như một lớp cách nhiệt và giảm sốc. Mật là một chất lỏng đặc vàng hay màu xanh lục được tạo ra trong gan. Nó trung hòa tính axit của thực phẩm đã được tiêu hóa một phần trong ruột để cho các enzyme có thể tiếp tục hoạt động trong ruột.

Gan cũng là một cơ quan dự trữ. Nhiều vitamin, sắt (được lấy ra từ sắc tố của máu, v.v.) được lưu trữ trong gan. Gan cũng trung hòa các chất độc và các chất thải.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!