Galen là ai?

Galen là ai?

13. Who was Galen?

He was an anatomist, physiologist and theoretical physician of all time during 129- c 199. He was born in Perganum and studied in Smyrna and Alexandria and was appointed surgeon of gladiators in Perganun. He discovered that arteries contain blood and not air as had been taught upto his time. He wrote more than 400 books throughout the middle ages on medical theory.

Galen là ai?

Ông là một nhà giải phẫu, nhà sinh lý học và một thầy thuốc lý thuyết trong suốt giai đoạn 129 – c 199. Ông sinh tại Perganum theo học tại Smyrna và Alexandria, được bổ nhiệm phẫu thuật cho các đấu sĩ ở Perganun. Ông đã khám phá ra rằng động mạch chứa máu không có không khí như đã được dạy cho đề1n thời của ông. Ông đã viết hơn 400 quyển sách về lý thuyết y học suốt tuổi trung niên.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!