Enzyme là gì?

Enzyme là gì?

75. What are enzymes?

To keep us alive, various processes keep on going in our body. These are largely chemical reactions.

To speed up these reactions, the body cells produce catalysts which are known as enzymes. A single cell may contain 100,000 different enzymes, which are needed to take part in its 1000 to 2000 chemical reactions.

Some enzymes link simple substances together to form the more complex ones needed to build up tissues. Some digestive enzymes convert food into simple substances. The enzymes are made of protein and each enzyme has a different shape. It has an active site known as the lock. It is shaped so that only a molecule of the correct shape and size known as the key, can produce a chemical reaction. After the reaction, the product separates from the enzyme, leaving as it is A particular type of enzyme can take part in only a particular reaction. Enzymes work best at a particular temperature, hence we have constant body temperature. Some digestive enzymes are:

(i) Amylase: Present in saliva and pancreatic juice. It converts starch to sugar.

(ii) Maltose: Present in saliva and small intestine. Converts starch to sugar.

(iii) Pepsin: Produced in the stomach. Breaks down protein.

(iv) Renin: Present in the stomach. It helps to digest milk.

(v) Trypsin: Produced by the pancreas, it breaks down proteins.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-85.jpg

Enzyme là gì?

Để giữ cho chúng ta sống, có nhiều quá trình diễn ra trong cơ thể của chúng ta. Những quá trình này phần lớn là các phản ứng hóa học.

Để tăng tốc các phản ứng này, các tế bào của cơ thể tạo ra các chất xúc tác được gọi là enzyme. Một tế bào có thể chứa đến 100.000 enzyme khác nhau, những enzyme này cần thiết để tham dự vào từ 1000 đến 2000 phản ứng hóa học của tế bào.

Một số enzyme liên kết những chất đơn giản lại với nhau để tạo thành những chất phức tạp hơn cần thiết cho sự tạo các mô. Một số enzyme tiêu hóa chuyển hóa thực phẩm thành những chất đơn giản. Các enzyme được tạo ra từ protein và mỗi enzyme có mỗi hình dạng khác nhau. Nó có một vị trí hoạt động được gọi là ổ khóa. Nó mang hình dạng sao cho chỉ có một phân tử có hình dạng và kích thước đúng, được gọi là chìa khoá có thể tạo ra một phản ứng hóa học. Sau phản ứng, sản phẩm tách ra khỏi enzyme, để enzyme lại. Một loại enzyme đặc biệt chỉ có thể tham gia vào một phản ứng đặc biệt. Enzyme hoạt động tốt nhất ở một nhiệt độ đặc biệt, do đó chúng ta có một thân nhiệt không đổi. Một số enzyme tiêu hóa là:

(i) Amylase: Có trong nước bọt và trong dịch tụy tạng. Nó chuyển hóa tinh bột thành đường.

(ii) Maltose: Có trong nước bọt và trong ruột non. Chuyển hóa tinh bột thành đường.

(iii) Pepsin: Được tạo ra trong dạ dày. Phân cắt protein.

(iv) Renin: Có trong dạ dày. Nó giúp tiêu hóa sữa.

(v) Trypsin: Được tạo ra bởi tụy tạng, nó phân hóa các protein.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-86.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!