Em bé phát triển như thế nào?

Em bé phát triển như thế nào?

55. How does a baby develop?

A baby begins life as a fertilized egg, which develops quickly into an embryo. At first, the embryo is a tiny bundle of cells which embeds itself in the mother's womb and is connected by the umbilical cord or placenta to the mother. Placenta supplies food and oxygen to the developing embryo.

The embryo cells continue to divide rapidly and soon develop into major organs like the heart and brain. After about six weeks, the limbs, eyes and ears develop. After eight weeks, the embryo, which is now known as foetus, has almost all its organs and tissues including nervous system, muscles and skeleton. The foetus continues to develop for another seven months until birth.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-62.jpg

Em bé phát triển như thế nào?

Sự sống của một em bé bắt đầu như một trứng đã thụ tinh, trứng này phát triển nhanh chóng thành một phôi. Lúc đầu, phôi là một nhúm nhỏ các tế bào tự gắn vào tử cung của người mẹ và được nối bởi dây rốn hay nhau đến người mẹ. Nhau cung cấp chất dinh dưỡng và ôxy cho phôi đang phát triển.

Các tế bào phôi tiếp tục phân chia nhanh và sớm phát triển thành những cơ quan chính như tim và não. Sau tám tuần, các chi, mắt và tai phát triển. Sau khoảng tám tuần, phôi lúc này được gọi là một thai nhi, có hầu hết các cơ quan và các mô gồm cả hệ thần kinh, các cơ và bộ xương. Thai nhi tiếp tục phát triển thêm bảy tháng nữa cho đến khi sinh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!