ESA viết tắt của cơ quan nào và nó được thành lập khi nào?

ESA viết tắt của cơ quan nào và nó được thành lập khi nào?

128. What does ESA stand for and when was it formed?

ESA stands for the European Space Agency. It was formed in 1975, with 14 Western European Member Nations by pooling their financial and scientific resources in the development of spacecrafts, instruments and experiments.

ESA viết tắt của cơ quan nào và nó được thành lập khi nào?

EAS viết tắt của Cơ Quan Không Gian Châu Âu. Nó được thành lập vào năm 1975, với 14 quốc gia thành viên thuộc Tây Âu bằng sự chia sẻ các nguồn khoa học và tài chính.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!