Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo quyết định số: 31/2006/QĐ - BNN ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT TÊN CHUNG (COMMON NAMES)  - TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE NAMES)
THUỐC  TRỪ  SÂU, THUỐC  BẢO QUẢN LÂM SẢN:
1 Aldrin ( Aldrex, Aldrite ...)
2

BHC , Lindane  (Gamma - BHC, Gamma - HCH, Gamatox 15 EC, 20 EC, 

Lindafor , Carbadan  4/4 G;  Sevidol 4/4 G ... )
3 Cadmium compound (Cd)
4 Chlordane (Chlorotox, Octachlor, Pentichlor...)
5 DDT (Neocid, Pentachlorin , Chlorophenothane...)
6 Dieldrin (Dieldrex, Dieldrite, Octalox ...)
7

Endosulfan (Cyclodan 35EC, Endosol 35EC, Tigiodan 35ND, Thasodant 35EC,

Thiodol 35ND… )
8 Endrin (Hexadrin... )
9 Heptachlor  (Drimex, Heptamul, Heptox...)
10 Isobenzen
11 Isodrin
12 Lead compound (Pb)
13 

Methamidophos : ( Dynamite  50 SC , Filitox 70 SC, Master  50 EC , 70 SC, Monitor 50 EC,  60 SC, Isometha  50 DD ,  60

DD, Isosuper  70 DD, Tamaron 50 EC...)
14

Methyl Parathion ( Danacap M 25, M 40 ; Folidol - M 50 EC ; Isomethyl 50 ND;    Metaphos 40 EC,  50 EC;  (Methyl Parathion)  20 EC, 40 EC, 50 EC ;  Milion 50 EC ;   

Proteon 50 EC;   Romethyl 50 ND ; Wofatox 50 EC ...)
15

Monocrotophos : (Apadrin 50 SL, Magic  50 SL, Nuvacron  40 

SCW/DD ,  50 SCW/DD,  Thunder 515  DD...)
16 Parathion Ethyl (Alkexon , Orthophos , Thiopphos ... )
17

Sodium  Pentachlorophenate monohydrate (Copas NAP 90 G, PMD 4 90

bét, PBB  100 bét)
18 Pentachlorophenol  ( CMM 7  dÇu láng)
19 Phosphamidon (Dimecron 50 SCW / DD...)
20 Polychlorocamphene  (Toxaphene, Camphechlor, Strobane...)
21 Chlordimeform
THUỐC  TRỪ BỆNH:
1 Arsenic compound  (As) except  Dinasin
2 Captan  (Captane  75 WP,  Merpan 75 WP ...)
3 Captafol (Difolatal  80 WP , Folcid 80 WP ... )
4 Hexachlorobenzene  (Anticaric ,  HCB... )
5 Mercury   compound (Hg)
6 Selenium compound (Se)
THUỐC TRỪ CHUỘT:
1 Talium compound (Tl)

THUỐC TRỪ CỎ:

1 2.4.5 T  (Brochtox , Decamine , Veon ... )

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Có thể bạn muốn xem