Dự đoán mười nước thời Ngũ Đại diệt vong

Dự đoán mười nước thời Ngũ Đại diệt vong

Nội dung tranh vẽ: Bên trái tranh vẽ một cây ăn quả, trên cành có một quả to. Dưới gốc cây, một trẻ em tay cầm chổi như đang dập đàn ong mật trông không gian.

Lời sấm:

Thiên hữu nhật nguyệt, Địa hữu sơn xuyên.

Hải nội phân phân, phụ hậu tử tiền.

(Trên trời có vầng Nhật Nguyệt, dưới đất có núi sông

Trong biển sôi động, cha sau con trước)

Lời tụng:

Chiến sự Trung nguyên ngật vị hưu,

Kỉ nhân cao trẩm ngoạ kim qua.

Hoàn trung tự hữu chân Thiên tử,

Táo tận quần yêu kiến nhật đầu.

(Chiến sự ở Trung nguyên đến nay vẫn chưa ngừng,

Mấy người cao gối nằm chốn Kim qua.

Trong thiên hạ tự có Thiên tử chân chính.

Diệt hết quần yêu thấy mặt trời).

Từ nghĩa trong các chữ của hiện tượng này để giải thích là thiên hạ trước loạn lạc, sau thái bình. "Trên trời có vầng Nhật Nguyệt, dưới đất có núi sông" là cảnh tượng của Vũ trụ, có ý kết thúc một chặng, kiểm thảo lại nhân loại và lịch sử. Liệu có ý tứ nào khác chăng, thật rất khó nói. Trên thực tế, lúc này lại không tìm ra có một người nào đó, một việc nào đó hoặc quốc hiệu nào đó có liên quan đến "nhật nguyệt" hoặc "sơn xuyên",

Câu thứ ba "Hải nội phân phân" của lời sấm và câu thứ nhất và thứ hai "Chiến sự Trung Nguyên ngật vị hưu, Ki nhân cao trẩm ngọa kim qua" của lời tụng là chỉ sự hỗn loạn, có hai khả năng: Một là chỉ sự náo loạn của mười nước thời Ngũ Đại, hai là chỉ các cuộc chiến tranh một thời sau khi Tống Thái tổ xây dựng triều Tống, chưa thể ngừng lại. Bởi vì, nếu như chỉ thời hỗn loạn của mười nước thời Ngũ đại thì chữ "kim qua" trong "Kỉ nhân cao trẩm ngoạ kim qua" có thể tượng trưng nước ổn đinh nhất trong mười nước là hai nước Ngô và Việt của họ Tiền và Liêu dựng nên. Nếu như là chỉ thời chinh chiến tiếp tục sau triều Tống, thì câu thứ ba "Hoàn trung tự hữu chân thiên tử" của lời tụng được xem là có đầu mối ra. Ngược lại, nếu chúng ta cho rằng việc hỗn loạn này là chỉ mười nước thời Ngũ Đại, thì Lí Hậu chủ của Nam Đường hoặc Tiền, Liêu của Ngô, Việt là Thiên tử chân chính. Đương nhiên, tính khả năng của Lí Hậu chủ có thể lớn hơn, bởi vì Nam Đường trong mười nước là nước lớn mạnh nhất. Nhưng nếu đera Lí Hậu chủ nâng lên tầm Thiên tử chân chính, thì hầu như có vẻ hơi quá lời. Mặc dù Nam Đường xây dựng nước 29 năm, thời gian được xem là dài lâu nhất trong mười nước thời Ngũ Đại. Nhưng có điều kì lạ là câu cuối cùng "Tảo tận quần yêu kiến nhật đầu" của lời tụng còn câu "hoàn trung tự hữu chân thiên tử" có khả năng là chỉ Triệu Khuông Dận, không có khả năng chỉ Lí Hậu chủ. Nói "tảo tận quần yêu" ư? Đương nhiên Triệu Khuông Dận có lẽ là thuộc điều đó, Triệu Khuông Dận bình định mười nước thời Ngũ Đại, thống nhất toàn quốc, đây là việc cả đến đàn bà đều biết, mới là "tảo tận quần yêu" phải không? Lí Hậu chủ chỉ là nhà nghệ thuật đa sầu đa cảm, chỉ yêu người đẹp không yêu giang sơn, ông ta đâu có "tảo tận quần yêu"? Ông ta chỉ để lại những lời "đoạn trường" đại loại như mấy câu "Đời người lắm hận như nước chảy dài về đông", về chính trị thực tế không tính là một nhân vật thành công. Nhưng kì diệu là ba chữ cuối chỉ ý là thiên hạ được nhìn thấy lại mặt trời (nhật đầu), bằng không Triệu Khuông Dận chẳng có dâu ấn của "kiến nhật đâu", bởi vì quận chúa đầu tiên của Nam Đường là Lí Thăng, có cái tên có chử "Nhật" ở trên đầu (viết theo chữ Hán), quận chúa thứ 2 là Lí Cảnh cũng có cái tên viết có chữ "Nhật" ở trên đầu. Việc này thật vừa khéo, "tảo tận quần yêu" và "kiến nhật đầu" bị ghép lại thành cùng một câu, thực là khó phân tích, khó giải.

Còn như, Kim Thánh Thán lại nói: "Thái Tổ (tức Tống Thái tổ) có tên mụ là Hương hài nhi, người tay cầm chổi quét quần hùng". Tại sao "quần phong" (bày ong) lại là "quần hùng" (những kẻ yêng hùng) được? Ông không có cách nào tượng trưng cho người hùng được. Mà cả đến tên mụ của Triệu Khuông Dận liệu có phải là "Hương hài nhi", chúng ta cũng không đươc biết. Tóm lai, hiện tuợng này thực ra hiểu thế nào cũng được.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!