Dự đoán Thanh triều vào làm chủ Trung Nguyên

Dự đoán Thanh triều vào làm chủ Trung Nguyên

Nội dung tranh vẽ: trong tranh có một chiếc thuyền gỗ, thuận dòng đi tới, trên thuyền cờ trướng tung bay, một nhóm người ngồi trong khoang thuyền.

Lời sấm:

Hoàng hà thủy thanh, khí thuận tắc trị.

Chủ khách bất phân, địa chi vô Tí.

Lời tụng:

Thiên trường bạch bộc lai, Hồ nhân khí bắt suy.

Phiên li đa triệt khứ, trĩ tử bán khả ai.

(Từ núi Trường Bạch đến, chí khí của người Hô không suy vong. Các đồn ải chắn phần lớn đều rút bỏ. Đầu trọc một nửa như trẻ con, đáng thương).

Câu thứ nhất của lời sấm "Hoàng hà thủy thanh", Hoàng hà là đại diện của Trung Nguyên. Trung Nguyên toàn là "Thanh" rồi, ý nghĩa câu này rất rõ ràng. Trung Nguyên đã do người Thanh thống trị. Thanh Thế tổ lập niên hiệu là "Thuận Trị", đã ứng với lời của câu thứ hai của lời sấm "Khí thuận tắc trị", toàn quốc khí (bầu không khí) đã "thuận" thì dần dần, từ từ đi vào "trị" đạo. Những lời này ám chỉ không thể gọi là không diệu kì.

Mãn Thanh vốn là khách của triều Minh, bây giờ quân lính nhà Thanh vào cửa ải, đã làm Hoàng đế của Trung Quốc, khách to tiếng hơn chủ nhà, chính là đã ứng nghiệm với câu thứ ba của lời sấm "chủ khách bất phân" (không phân biệt chủ khách). Bởi vì người Hán thật ra chưa biến thành khách, cho nên không nói "chủ khách điên đảo" (Chủ khách đổi chỗ cho nhau).

Triều Thanh truyền ngôi vua được 11 đời, cho mãi đến Tuyên Thống Phó Nghĩa thoái vị, đã ứng nghiệm với câu thứ tư của lời sấm:"Địa chi vô Tí". Câu này ám chỉ cần phải giải thích dài đồng một chút. Địa chi có 12 ngôi: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Nay thiếu Tí (không có Tí, tức vô Tí), chỉ còn lại 11 chi, ám chỉ các vua nhà Thanh có 11 đời. Nhưng có thể có một cách giải thích khác là trong Địa chi sau Tí là Sửu, mà Thuận Trị thì đến năm Thuận Trị thứ 18 là dừng, năm này là năm Tân Sửu, tức là năm sau của năm Tí. Nhưng cách giải thích này tương đối miễn cưỡng, cho nên cách giải thích trước thông suốt hơn.

Thanh Thái Tổ Nurhachi vốn chiếm cứ vùng đất sông Tùng Hoa, sông Áp lục, sông Tumen cũng chính là một miền dải núi Trường Bạch. Đến câu thứ nhất của lời tụng "Thiên Trường bạch bộc lai", ý chỉ quân lính nhà Thanh từ núi "Trường Bạch" đến.

Từ Ngũ Hồ loạn Hoa cho đến Bắc Tống bị Liêu, Kim diệt, Nam Tống bị Nguyên diệt, triều Minh lại bị Thanh diệt, hiển nhiên âm hồn của người Hồ không tan ứng với câu "Hồ nhân khí bắt suy" (chí khí của người Hồ không bị suy vong)

Những năm đầu triều Thanh, Chính phủ Thanh sử dụng hàng tướng để đánh Đông dẹp Tây, còn đáng mừng là Bình Nam vương, Cảnh Kế Mậu là Thanh Nam vương, Ngô Tam Quế là Bình Tây vương, là làm ba phiên, do ba phiên dần dần lớn mạnh, mà giá trị lợi dụng không còn nữa, do đó Thanh Thánh Tổ Khang hi đã xóa luôn họ, ứng với lời dự đoán "phiên lý đa triệt khứ" (các hàng rào chắn (phiên) phần nhiều đều bỏ hết).

Chính phủ nhà Thanh thống trị Trung Quốc đã lệnh cho người Hán đều phải cắt trọc tóc ở phía trước đầu, kẻ nào không theo thì đánh chết không phải bàn. Cắt trọc đầu phía trước trông giống như trẻ con, cho nên gọi "trĩ tử bán khá ai" đóc cắt trọc như trẻ con thật đáng thương). Ngoài ra câu này vốn còn ý chỉ người Hán đáng thương xót.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!