Dược thư quốc gia Việt Nam/Danh mục các chuyên luận

Các chuyên luận dưới đây được trích nguyên bản từ Dược thư quốc gia Việt Nam 2006.

Mục lục : Đầu • 0–9 • A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

A

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Acarbose Acarbose
Acetazolamid Acetazolamide
Acetylcystein Acetylcysteine
Aciclovir Aciclovir
Acid acetylsalicylic Acetylsalicylic acid
Acid ascorbic (vitamin C) Ascorbic acid (vitamin C)
Acid boric Boric acid
Acid chenodeoxycholic Chenodeoxycholic acid
Acid ethacrynic Ethacrynic acid
Acid folic Folic acid
Acid iopanoic Iopanoic acid
Acid nalidixic Nalidixic acid
Acid pantothenic Pantothenic acid
Acid para - aminobenzoic Para - aminobenzoic acid
Acid salicylic Salicylic acid
Acid tranexamic Tranexamic acid
Acid valproic Valproic acid
Adenosin Adenosine
Albendazol Albendazol
Albumin Albumin
Alcuronium clorid Alcuronium chloride
Aldesleukin Aldesleukin
Alendronat natri Sodium alendronate
Alimemazin Alimemazine
Alphatocoferol (vitamin E) Alphatocoferol (vitamin E)
Alprazolam Alprazolam
Alteplase Alteplase
Amantadin Amantadine
Ambroxol Ambroxol
Amikacin Amikacin
Amilorid hydroclorid Amiloride hydrochloride
Amiodaron Amiodarone
Amitriptylin Amitriptyline
Amlodipin Amlodipine
Amoxicilin Amoxicillin
Amoxicilin và clavulanat Amoxicillin and clavulanate
Amphotericin B Amphotericin B
Ampicilin Ampicillin
Ampicilin và sulbactam Ampicillin and sulbactam
Artemether Artemether
Artemisinin Artemisinin
Asparaginase Asparaginase
Atapulgit Attapulgite
Atenolol Atenolol
Atorvastatin Atorvastatin
Atropin Atropine
Azathioprin Azathioprine
Azithromycin Azithromycin
Aztreonam Aztreonam

B

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Bacitracin Bacitracin
Bạc sulfadiazin Silver sulfadiazine
Bari sulfat Barium sulfate
Beclometason Beclometasone
Benazepril Benazepril
Benzathin penicilin G Benzathine benzylpenicillin
Benzoyl peroxyd Benzoyl peroxide
Benzyl benzoat Benzyl benzoate
Benzylpenicilin Benzylpenicillin
Betamethason Betamethasone
Betaxolol Betaxolol
Bezafibrat Bezafibrate
Biotin Biotin
Biperiden Biperiden
Bisacodyl Bisacodyl
Bismuth subcitrat Bismuth subcitrate
Bleomycin Bleomycin
Bromocriptin Bromocriptine
Budesonid Budesonide
Bupivacain hydroclorid Bupivacaine hydrochloride
Buprenorphin Buprenorphine

C

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Butylscopolamin Butylscopolamine
Calci clorid Calcium chloride
Calcifediol Calcifediol
Calci gluconat Calcium gluconate
Calcitonin Calcitonin
Capreomycin Capreomycin
Captopril Captopril
Carbamazepin Carbamazepine
Carbidopa - levodopa Carbidopa - levodopa
Carvedilol Carvedilol
Cefaclor Cefaclor
Cefadroxil Cefadroxil
Cefalexin Cefalexin
Cefalotin Cefalotin
Cefamandol Cefamandole
Cefapirin Cefapirin
Cefazolin Cefazolin
Cefepim Cefepime
Cefoperazon Cefoperazone
Cefotaxim Cefotaxime
Cefpirom Cefpirome
Cefpodoxim Cefpodoxime
Cefradin Cefradine
Ceftazidim Ceftazidime sodium
Ceftriaxon Ceftriaxone
Cefuroxim Cefuroxime
Cetirizin hydroclorid Cetirizine hydrochloride
Chorionic gonadotropin Chorionic gonadotropin
Chymotrypsin Chymotrypsin
Ciclosporin Ciclosporin
Cimetidin Cimetidine
Cinarizin Cinnarizine
Ciprofloxacin Ciprofloxacin
Cisaprid Cisapride
Cisplatin Cisplatin
Clarithromycin Clarithromycin
Clindamycin Clindamycin
Clofazimin Clofazimine
Clofibrat Clofibrate
Clomiphen/clomifen Clomiphene/clomifene
Clomipramin hydroclorid Clomipramine hydrochloride
Clonazepam Clonazepam
Clonidin Clonidine
Cloral hydrat Chloral hydrate
Cloramphenicol Chloramphenicol
Clorhexidin Chlorhexidine
Cloroquin Chloroquine
Clorothiazid Chlorothiazide
Clorpheniramin maleat (clorphenamin maleat) Chlorpheniramine maleate (chlorphenamine maleate)
Clorpromazin hydroclorid Chlorpromazine hydrochloride
Clorpropamid Chlorpropamide
Clortalidon Chlortalidone
Clotrimazol Clotrimazole
Cloxacilin Cloxacillin
Codein phosphat Codeine phosphate
Colchicin Colchicine
Colistin Colistin
Cotrimoxazol Cotrimoxazol
Cromolyn Cromolyn
Cyanocobalamin và hydroxocobalamin Cyanocobalamin and hydroxocobalamin
Cyclophosphamid Cyclophosphamide
Cycloserin Cycloserine
Cytarabin Cytarabine

D

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Dacarbazin Dacarbazine
Dactinomycin Dactinomycin
Dalteparin Dalteparin
Dantrolen natri Dantrolene sodium
Dapson Dapsone
Daunorubicin Daunorubicin
Deferoxamin Deferoxamine
Dehydroemetin Dehydroemetine
Desmopressin Desmopressin
Dexamethason Dexamethasone
Dextran 1 Dextran 1
Dextran 40 Dextran 40
Dextran 70 Dextran 70
Dextromethorphan Dextromethorphan
Dextropropoxyphen Dextropropoxyphene
Diatrizoat Diatrizoate
Diazepam Diazepam
Diclofenac Diclofenac
Diethylcarbamazin Diethylcarbamazine
Diflunisal Diflunisal
Digitoxin Digitoxin
Digoxin Digoxin
Dihydroergotamin Dihydroergotamine
Diloxanid Diloxanide
Diltiazem Diltiazem
Dimercaprol Dimercaprol
Dinatri calci edetat Disodium calcium edetate
Diphenhydramin Diphenhydramine
Dipivefrin Dipivefrine
Dipyridamol Dipyridamole
Disopyramid Disopyramide
Disulfiram Disulfiram
Dithranol Dithranol
Dobutamin Dobutamine
Domperidon Domperidone
Dopamin Dopamine
Doxazosin Doxazosin
Doxepin Doxepin
Doxorubicin Doxorubicin
Doxycyclin Doxycycline

E

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Econazol Econazole
Enalapril Enalapril
Ephedrin Ephedrine
Epinephrin Epinephrine
Ergometrin Ergometrine
Ergotamin tartrat Ergotamine tartrate
Erythromycin Erythromycin
Erythropoietin Erythropoietin
Estradiol Estradiol
Estramustin phosphat Estramustine phosphate
Estriol Estriol
Estrogen liên hợp Conjugated estrogens
Estron Estrone
Etamsylat Etamsylate
Ethambutol Ethambutol
Ether mê Anaesthetic ether
Ethinylestradiol Ethinylestradiol
Ethionamid Ethionamide
Ethosuximid Ethosuximide
Etidronat dinatri Disodium etidronate
Etoposid Etoposide

F

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Famotidin Famotidine
Fenofibrat Fenofibrate
Fenoterol Fenoterol
Fentanyl Fentanyl
Filgrastim Filgrastim
Flecainid Flecainide
Flucloxacilin Flucloxacillin
Fluconazol Fluconazole
Flucytosin Flucytosine
Fludrocortison Fludrocortisone
Flumazenil Flumazenil
Fluocinolon acetonid Fluocinolone acetonide
Fluorouracil Fluorouracil
Fluoxetin Fluoxetine
Fluphenazin Fluphenazine
Flurazepam Flurazepam
Fluticason propionat Fluticasone propionate
Fluvastatin Fluvastatin
Folinat calci Calcium folinate
Follitropin alpha Follitropin alpha
Follitropin beta Follitropin beta
Formoterol Formoterol
Foscarnet natri Foscarnet sodium
Furosemid Furosemide

G

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Galamin Gallamine
Gali nitrat Gallium nitrate
Ganciclovir Ganciclovir
Gemfibrozil Gemfibrozil
Gentamicin Gentamicin
Giải độc tố uốn ván hấp phụ (vaccin uốn ván) Adsorbed Tetanus Vaccine
Glibenclamid Glibenclamide
Gliclazid Gliclazide
Glipizid Glipizide
Globulin miễn dịch chống uốn ván và huyết thanh chống uốn ván Tetanus Immunoglobulin and tetanus antitoxin serum
Globulin miễn dịch kháng dại và huyết thanh kháng dại Pasteur Rabies immunoglobulin and Pasteur antirabies serum
Globulin miễn dịch kháng viêm gan B Hepatitis B immunoglobulin
Globulin miễn dịch tiêm bắp Immunoglobulin IM
Globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch Immunoglobulin IV
Glucagon Glucagon
Glucose Glucose
Glutethimid Glutethimide
Glycerol Glycerol
Glyceryl trinitrat Glyceryl trinitrate
Glycin Glycine
Gonadorelin Gonadorelin
Goserelin Goserelin
Griseofulvin Griseofulvin
Guanethidin Guanethidine

H

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Haloperidol Haloperidol
Halothan Halothane
Heparin Heparin
Histrelin Histrelin
Homatropin hydrobromid Homatropine hydrobromide
Human menopausal gonadotropin Human menopausal gonadotropin
Hyaluronidase Hyaluronidase
Hydralazin Hydralazine
Hydroclorothiazid Hydrochlorothiazide
Hydrocortison Hydrocortisone
Hydrogen peroxid Hydrocortisone
Hydroxyzin (hydroclorid và pamoat) Hydroxyzine (hydrochloride and pamoate)

I

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Ibuprofen Ibuprofen
Idarubicin Idarubicin
Idoxuridin Idoxuridine
Ifosfamid Ifosfamide
Imipenem và thuốc ức chế enzym Imipenem and enzyme inhibitor
Imipramin Imipramine
Indapamid Indapamide
Indinavir sulfat Indinavir sulphate
Indomethacin Indomethacin
Insulin Insulin
Inteferon alfa Interferon alfa
Inteferon beta Interferon beta
Intralipid Intralipid
Iodamid meglumin Meglumine iodamide
Iohexol Iohexol
Ipratropium bromid Ipratropium bromide
Isofluran Isoflurane
Isoniazid Isoniazid
Isoprenalin Isoprenaline
Isosorbid Isosorbide
Isosorbid dinitrat Isosorbide dinitrate
Isradipin Isradipine
Itraconazol Itraconazole
Ivermectin Ivermectin

K

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Kali clorid Potassium chloride
Kali iodid Potassium iodide
Kanamycin Kanamycin
Ketamin Ketamine
Ketoconazol Ketoconazole
Ketoprofen Ketoprofen
Ketorolac Ketorolac
Kẽm oxyd Zinc oxide
Kháng độc tố bạch hầu Diphtheria antitoxin

L

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Labetalol hydroclorid Labetalol hydrochloride
Lactulose Lactulose
Lamivudin Lamivudine
Lansoprazol Lansoprazole
Leuprorelin Leuprorelin
Levodopa Levodopa
Levomepromazin Levomepromazine
Levonorgestrel (cấy dưới da) Levonorgestrel (subcutaneousimplants)
Levonorgestrel (đặt trong tử cung) Levonorgestrel (intra-uterineimplants)
Levonorgestrel (viên uống) Levonorgestrel (oral tablets)
Levothyroxin Levothyroxine
Lidocain Lidocaine
Lincomycin hydroclorid Lincomycin hydrochloride
Liothyronin Liothyronine
Lisinopril Lisinopril
Lithi carbonat Lithium carbonate
Lomustin Lomustine
Loperamid Loperamide
Loratadin Loratadine
Lorazepam Lorazepam
Losartan Losartan
Lovastatin Lovastatin

M

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Magnesi carbonat Magnesium carbonate
Magnesi hydroxyd Magnesium hydroxide
Magnesi oxyd Magnesium oxide
Magnesi trisilicat Magnesium trisilicate
Manitol Mannitol
Mebendazol Mebendazole
Medroxyprogesteron acetat Medroxyprogesterone acetate
Mefloquin Mefloquine
Megestrol acetat Megestrol acetate
Melphalan Melphalan
Mepivacain Mepivacaine
Mercaptopurin Mercaptopurine
Mesalazin Mesalazine
Mesna Mesna
Metformin Metformin
Methionin Methionine
Methotrexat Methotrexate
Methyldopa Methyldopa
Methylprednisolon Methylprednisolone
Metoclopramid Metoclopramide
Metoprolol Metoprolol
Metrifonat Metrifonate
Metronidazol Metronidazole
Mexiletin hydroclorid Mexiletine hydrochloride
Miconazol Miconazole
Midazolam Midazolam
Misoprostol Misoprostol
Morphin Morphine

N

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Nadolol Nadolol
Nafarelin Nafarelin
Naloxon Naloxone
Natri bicarbonat Sodium bicarbonate
Natri clorid Sodium chloride
Natri nitrit Sodium nitrite
Natri nitroprusiat Sodium nitroprussiate
Natri picosulfat Sodium picosulphate
Natri thiosulfat Sodium thiosulphate
Neomycin Neomycin
Neostigmin Neostigmine
Nhôm hydroxyd Aluminium hydroxide
Nhôm phosphat Aluminium phosphate
Nhựa podophylum Podophyllum - resin
Nicardipin Nicardipine
Niclosamid Niclosamide
Nicotinamid Nicotinamide
Nifedipin Nifedipine
Nimodipin Nimodipine
Nitrofurantoin Nitrofurantoin
Noradrenalin Noradrenaline
Norethisteron và norethisteron acetat Norethisterone and norethisterone acetate
Norfloxacin Norfloxacin
Nystatin Nystatin

O

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Ofloxacin Ofloxacin
Omeprazol Omeprazole
Ondansetron Ondansetron
Oxacilin natri Oxacillin sodium
Oxamniquin Oxamniquine
Oxybenzon Oxybenzone
Oxymetazolin hydroclorid Oxymetazoline hydrochloride
Oxytetracyclin Oxytetracycline
Oxytocin Oxytocin

P

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Paclitaxel Paclitaxel
Pamidronat Pamidronate
Pancrelipase Pancrelipase
Pancuronium Pancuronium
Papaverin Papaverine
Paracetamol Paracetamol
Parafin lỏng Liquid paraffin
Penicilamin Penicillamine
Perindopril Perindopril
Pethidin hydroclorid Pethidine hydrochloride
Phenobarbital Phenobarbital]]
Phenoxymethylpenicilin Phenoxymethylpenicillin
Phentolamin Phentolamine
Phenytoin Phenytoin
Phytomenadion Phytomenadione
Pilocarpin Pilocarpine
Pipecuronium bromid Pipecuronium bromide
Piperacilin Piperacillin
Piperazin Piperazine
Piracetam Piracetam
Piroxicam Piroxicam
Polygelin Polygeline
Polymyxin B Polymyxin B
Povidon iod Povidone iodine
Pravastatin Pravastatin
Praziquantel Praziquantel
Prazosin Prazosin
Prednisolon Prednisolone
Primaquin Primaquine
Procain penicilin Procaine penicillin
Procainamid hydroclorid Procainamide hydrochloride
Procarbazin Procarbazine
Progesteron Progesterone
Proguanil Proguanil
Promethazin hydroclorid Promethazine hydrochloride
Propafenon Propafenone
Propofol Propofol
Propranolol Propranolol
Propyliodon Propyliodone
Propylthiouracil Propylthiouracil
Protamin sulfat Protamine sulphate
Pyrantel Pyrantel
Pyrazinamid Pyrazinamide
Pyridostigmin bromid Pyridostigmine bromide
Pyridoxin Pyridoxine
Pyrimethamin Pyrimethamine

Q

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Quinin Quinine

R

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Ranitidin Ranitidine
Reserpin Reserpine
Retinol (vitamin A) Retinol (vitamin A)
Riboflavin Riboflavin
Rifampicin Rifampicin
Ringer lactat Ringer lactate
Risperidon Risperidone
Roxithromycin Roxithromycin

S

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Salbutamol (sử dụng trong nội khoa hô hấp) Salbutamol (use in pneumology)
Salbutamol (sử dụng trong sản khoa) Salbutamol (use in obstetrics)
Sắt dextran Ferrous dextran
Sắt (II) sulfat Ferrous sulfate
Selegilin Selegiline
Selen sulfid Selenium sulfide
Serum gonadotropin Serum gonadotropin
Simvastatin Simvastatin
Sorbitol Sorbitol
Sotalol Sotalol
Spectinomycin Spectinomycin
Spiramycin Spiramycin
Spironolacton Spironolactone
Streptokinase Streptokinase
Streptomycin Streptomycin
Sucralfat Sucralfate
Sulfacetamid natri Sulfacetamide sodium
Sulfasalazin Sulfasalazine
Suxamethonium Suxamethonium

T

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Tamoxifen Tamoxifen
Teicoplanin Teicoplanin
Teniposid Teniposide
Tenoxicam Tenoxicam
Testosteron Testosterone
Tetracyclin Tetracycline
Than hoạt Activated charcoal
Theophylin Theophylline
Thiamin Thiamine
Thiopental Thiopental
Thuốc phiện Opium
Thuốc uống bù nước và điện giải Oral rehydration salts
Ticarcilin Ticarcillin
Ticlopidin Ticlopidine
Timolol Timolol
Tinidazol Tinidazole
Tioconazol Tioconazole
Tobramycin Tobramycin
Tolbutamid Tolbutamide
Tretinoin (thuốc bôi) Tretinoin (topical)
Tretinoin (uống) Tretinoin (oral)
Triamcinolon Triamcinolone
Triamteren Triamterene
Trihexyphenidyl Trihexyphenidyl
Trimethoprim Trimethoprim
Triptorelin Triptorelin
Tropicamid Tropicamide
Tím gentian Gentian violet

U

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Urê Urea
Urofollitropin Urofollitropin
Urokinase Urokinase

V

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Vaccin dại Rabies vaccine
Vaccin bạch hầu - ho gà - uốn ván hấp phụ (vaccin DTP) Diphtheria and tetanus toxoids and pertussis vaccine adsorbed
Vaccin bại liệt bất hoạt (vaccin Salk, IPV) Poliomyelitis vaccine,inactivated (Salk vaccine, IPV)
Vaccin bại liệt uống Poliomyelitis vaccine, live (Oral)
Vaccin giải độc tố bạch hầu Diphtheriae toxoid
Vaccin lao (BCG) BCG Vaccine
Vaccin liên hợp Haemophilus typ B Haemophilus-B-conjugate - Vaccine
Vaccin não mô cầu Meningococcal Polysaccharide vaccine
Vaccin rubella Rubella virus Vaccine, Live
Vaccin sởi Measles virus Vaccine, Live
Vaccin sốt vàng Yellow Fever Vaccine
Vaccin tả Cholera Vaccine
Vaccin tam liên sởi, quai bị và rubella Measles, Mumps and Rubella Vaccine, Live
Vaccin thương hàn Typhoid Vaccine
Vaccin viêm gan B Hepatitis B Vaccine
Vaccin viêm não Nhật Bản Japanese encephalitis virus Vaccine
Vancomycin Vancomycin
Vasopressin Vasopressin
Vecuronium Vecuronium
Verapamil Verapamil
Vinblastin Vinblastine
Vincristin Vincristine
Vitamin D Vitamin D

W

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Warfarin Warfarin

X

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Xanh methylen Methylene blue

Z

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Zidovudin Zidovudine

Nguồn, tham khảo