Dược thư quốc gia Việt Nam

Cuốn Dược thư quốc gia Việt Nam đươc bộ y tế biên soạn và xuất bản lần thứ nhất, năm 2002, gồm khoảng 500 chuyên luận về thuốc và bản bổ sung năm 2007 với 100 chuyên luận mới. Năm 2009, bộ Dược thư quốc gia Việt Nam được bổ sung với 600 chuyên luận do nhà xuất bản y học xuất bản.

Duoc-thu-quoc-gia.jpg


Các chuyên luận chung

Các chuyên luận riêng

Xem chi tiết: Danh mục các chuyên luận

Nguồn, tham khảo