Dương xỉ

Dương xỉ

12 Ferns

Ferns are non dowering plants. These plants have roots and stem which help to absorb water and carry them to the leaves. They do not produce seeds or flowers, instead they use spores to reproduce.

Their leaves which are known as fronds, contain spores known as sporangia. This sporangia has spores on them. When these spores mature, they open and yet scattered by the wind. There are nearly 6,000 species of ferns found all over the world especially in the equatorial regions.

During carboniferous period the forests were dominated by great fern tree whose trunks gradually turned into fossil coal. One of the best known ferns are bracken which cover the entire ground with its feathery fronds and the male fern.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-22.png

Dương xỉ

Dương xỉ là những thực vật không có hoa. Chúng có các rễ và thân giúp chúng hấp thu và vận chuyển nước đến các lá. Chúng không tạo ra hạt hay hoa, thay vào đó chúng sử dụng các bào tử để sinh sản.

Lá dương xỉ được gọi là lá lược, có chứa túi bào tử. Túi bào tử có các bào tử bên trong. Khi bào tử chín, túi bào tử mở ra và bào tử được phân tán đi bởi gió. Có gần 6.000 loài dương xỉ trên thế giới, đặc biệt là ở những vùng gần xích đạo.

Trong kỷ Carbon, dương xỉ khổng lồ thống trị những khu rừng, thân của chúng dần dần chuyển hoá thành than đá. Một thứ dương xỉ được biết đến nhiều nhất là dương xỉ diều hâu (braken), nó bao phủ toàn bộ mặt đất bằng các lá lược mượt như lông và dương xỉ đực.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!