Dùng một chữ có một thanh nhất định rồi đọc ra một thanh khác

4. Dùng một chữ có một thanh nhất định rồi đọc ra một thanh khác

Một lối chú tâm nữa ít thông dụng trong các tự điển Trung Hoa là dùng một chữ có một thanh nhất định rồi đọc ra một thanh khác

Thí dụ chữ 个, Khang Hi tự điển ghi: 哥 (ca) khứ thanh.

Ở đây ta cũng có thể áp dụng qui tắc 2 được. Chúng ta đã biết theo qui tắc 2, ta cần phải biết bốn yếu tố rồi mới đọc được một tiếng:

a - âm khởi đầu

b - vận

c - bực của thanh

d - và loại thanh

Khang Hi tự điển cho: ca và khứ thanh. Vậy ta biết loại thanh rồi (khứ thanh) tức yếu tố d; còn ba yếu tố trên a, b, c tất phải nằm trong chữ ca; nghĩa là chữ ca phải cho ta:

a - âm khởi đầu là c

b - vận là a

c - bực của thanh là bổng

Rốt cuộc ta có:

c + a, thanh khứ, bực bổng

và ta phải đọc là cá.

Một thí dụ nữa.

Chữ 入, chua là 任 (nhậm) nhập thanh.

Nhậm cho ta nh + âm, bực trầm.

Vậy phải đọc 入 là nhập (nh + âm, thanh nhập, bực trầm)

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)