Dây thừng đã được chế tạo như thế nào?

Dây thừng đã được chế tạo như thế nào?

72. How was rope made?

Men always needed rope for the rigging of ships, for hauling things and for tying bundles. So, rope making is one of the oldest industries in existence. The first ropes were knotted together from leather thongs, pieces of bark or even roots. All fibres used in making ropes are generally called `hemp', but they may come from many different plants.

The best rope material is the fibre of a plant called abaca, which grows in the Philippines. This is generally known as Manila Hemp. Until the l Oth century, ropes were made entirely by hand or rope-walks.

The ropes were made in long, low buildings in which the rope maker walked backward step by step, unwinding the fibers from about his waist. At the upper end of the walk, a boy turned a wheel to which one end of the rope yarn was attached. This wheel kept twisting the yarn while it was being spun. Today, almost all ropes are made by machinery. Each time the fibres are twisted, the twist is made in the opposite direction from the last one. In this way, the different twists counter balance each other and prevent the rope from untwisting.

Dây thừng đã được chế tạo như thế nào?

Con người luôn luôn cần dây thừng để cột những con thuyền, để kéo những vật và để bó buộc. Vì vậy việc sản xuất các dây thừng là một trong những ngành nghề lâu đời nhất hiện đang tồn tại. Các dây thừng đầu tiên đã được thắt lại với nhau từ những dây da, những mảnh vỏ cây hoặc thậm chí là rễ cây. Tất cả các sợi được dùng trong việc sản xuất dây thừng thường được gọi là “cây gai dầu” nhưng chúng có thể bắt nguồn từ nhiều cây khác nhau.

Chất liệu làm dây thừng tốt nhất là sợi của một loại cây có tên là chuối abaca, loại cây này trồng ở Philippines. Nó thường được gọi là Manila Hemp. Cho đến thế kỷ thứ 10, các dây thừng đã được làm hoàn toàn bằng tay.

Các dây thừng được sản xuất trong các tòa nhà dài, thấp mà trong đó người sản xuất dây thừng đi lùi từng bước, bằng cách tháo các sợi quanh eo của họ. Ở đầu phía trên của lối đi, một người lật bánh xe mà đầu kia của sợi dây thừng được gắn vào đó. Bánh xe này tiếp tục xoắn sợi dây trong khi nó đang được xoay tròn. Ngày nay, hầu hết tất cả các dây thừng đều được làm bằng máy móc. Mỗi khi các sợi được xoắn thì vòng xoắn được tạo ra theo hướng đối nghịch với hướng sau cùng. Theo cách này, các vòng xoắn khác nhau làm cân bằng trọng lượng của nhau và ngăn dây thừng khỏi bị tháo xoắn.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-77.png

Fact

The ancient Egyptians made rope from vegetable fibres and these resembled the ropes of today.

Dữ kiện

Những người Ai Cập cổ đại đã làm dây thừng từ những sợi rau và những dây thừng này giống như dây thừng ngày nay.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!