Dây rốn là gì?

Dây rốn là gì?

59. What is the umbilical cord?

The unborn baby in the mother's womb is nourished through a placenta. The placenta is connected to the baby at it's navel by the umbilical cord. The umbilical cord is the baby's life line. The child gets the air, blood and nourishment through this cord.

The umbilical cord is about an inch wide and about a foot long. When the baby is born, the placenta and umbilical cord become useless. The cord is cut with scissors as close as possible from the baby's body. This does not cause pain because the cord does not have a supply of nerves.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-66.jpg

Dây rốn là gì?

Đứa bé chưa sinh ở trong bụng mẹ được nuôi dưỡng qua nhau. Nhau được nối với đứa bé ở rốn của nó bởi dây rốn. Dây rốn là dây sự sống của đứa bé. Đứa bé có được không khí, máu và sự nuôi dưỡng thông qua dây này.

Dây rốn rộng khoảng một inch và dài khoảng một foot. Khi đứa bé được sinh ra, nhau và dây rốn không còn có ích gì. Dây rốn được cắt bằng kéo càng sát vào người đứa bé càng tốt. Việc cắt này không gây đau vì dây rốn không có các dây thần kinh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!