Dân tộc Việt Nam

DÂN TỘC VIỆT NAM

(Bài này không có trong Tuyển Tập QVGKT, NXB Văn Học, ấn bản 2011)

Địa đồ nước Nam

Tổ tiên ta đời xưa gốc tích ở mạn nam nước Tàu, sau bỏ đất Tàu, đi xuống phía nam rồi đến ở xứ Bắc kỳ và miền bắc xứ Trung kỳ bây giờ.

Về phía bắc thì người Việt nam phải chống chọi với người Tàu mãi. Sau thua Tàu mà phải họ đô hộ mất hơn một nghìn năm.

Nhưng về nam, thì trước nhờ có người Tàu, sau tự lực, đánh được người Chiêm thành, chiếm lấy nước họ, lại chiếm thêm một phần nước Cao mên nữa.

Xem như thế thì người Việt nam cứ dần dần tiến về phía nam từ biên thùy nước Tàu cho đến vịnh Xiêm la vậy.

Giải nghĩa

Đô hộ = chiếm giữ và cai trị một nước khác.

Chiêm thành = một dân tộc ngày xưa ở vào mạn giữa và mạn nam xứ Trung kỳ bây giờ.

Cao mên = phần nước Cao mên mà người Nam ta chiếm lấy ngày xưa gọi là Thủy chân lạp, nay là đất Nam kỳ.

Biên thùy = chỗ nước mình giáp nước khác.

Có thể bạn muốn xem