Dân chủ và Giáo dục

Dân chủ và Giáo dục
Dân chủ và Giáo dục

“Cuốn sách này là kết quả của một nỗ lực nhằm phát hiện và trình bày những quan niệm gắn liền với một xã hội dân chủ, và vận dụng các quan niệm đó vào những vấn đề của hoạt động giáo dục. Cuốn sách chỉ rõ những mục tiêu và phương pháp kiến tạo của nền giáo dục công lập xét từ quan điểm nói trên, và đưa ra đánh giá có tính phê phán các lý luận về nhận thức và sự phát triển đạo đức. Các lý luận đó đã được phát biểu trong những điều kiện xã hội trước đó song vẫn tiếp tục có hiệu lực trong những xã hội mang danh xưng dân chủ và cản trở việc thực hiện đầy đủ cái lý tưởng dân chủ”

Mục lục

Thông tinh sách

TỦ SÁCH TINH HOA TRI THỨC THẾ GIỚI

Jonh Dewey

DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC

Một dẫn nhập vào triết lý giáo dục

Phạm Anh Tuấn dịch

DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC || JOHN DEWEY

Bản tiếng Việt © 2008 NXB Tri thức và Phạm Anh Tuấn.

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: John Dewey, Democracy and Education, An introduction to the philosophy of education; New York: The Free Press, 1997.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Dân ghủ và giáo dục
  • Tác giả: John Dewey
  • Dịch giả: Phạm Anh Tuấn
  • Công ty phát hành: Phương Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 03/2010
  • Thực hiện ebook: tamchec (3/10/2014)
  • Soát lỗi: thanhhaitq, tamchec
  • Nguồn: tve-4u.org