Con sư tử trở về già

Các thú ở rừng đều kinh hãi con sư tử kia, già cả tuổi tác, than tiếc việc dõng dược khi xưa, sau bị thần bộc mình nó chống cự, vì mình già suy yếu, còn chúng nó thì ra mạnh mẽ. Ngựa đá, gấu táp, bò húc. Con sư tử khốn nạn ấy, liệt nhược, buồn bực, tuổi già quánh đế, gầm hét gắng gượng chẳng đặng nữa. Nó chờ ngày chết chẳng phàn nàn chi nữa hết; khi thấy cho tới nô lừa cũng chạy đến hang mình, bèn nổi xung mà rằng: “Ấy là quá thới cho chớ! Chết thì tao chết, mà có đâu đi chịu nhà nẫu giày bừa, vậy cũng bằng chết hai bận.”

Lừa ta bị đá than rằng: chẳng dè sư tử dữ dằn thế ni.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký