Con sư tử bị người ta khi

Họ bày ra một bức tượng vẽ một con sư tử hình vóc lớn quá chừng bị có một người kia vật té xuống. Kẻ qua người lại ngó vào lấy đó làm vinh. Con sư tử đi ngang qua bát cái lời họ khoe khoang mà rằng: “Tao coi đó thì thiệt họ cho bây hơn: song le tên thợ ấy phỉnh phờ bây mà thôi; nó vẽ dối ai làm chi nó. Ví bằng bạn tác tao biết vẽ, thì thật ta ở trên mới phải lẽ hơn.”

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký