Con sư tử đi đánh giặc

<revision>

   <contributor>
    <ip>171.244.198.18</ip>
   </contributor>
  

Con sư tử lo tính trong trí khôn làm một việc: mới hội nghị việc giặc, sai sử các quan hầu, biểu cho thú vật hay. Cả thảy đều một ý, tùy tài lực dụng, con voi phải chở đồ đạc cần kíp trên lưng, và đánh như thường; con gấu sắm sửa mà hãm thành; con chồn lo mưu định kế; còn con khỉ múa bộ múa tịch mà nhử kẻ địch. Có kẻ rằng: “Hãy đuổi những lừa đi,nó là giống bất trị, với những con thỏ là loài hay khiếp sợ. - Vua rằng: không, trẫm muốn dụng hết: đạo binh ta không chúng nó thì chẳng trọn. Lừa sẽ làm cho chúng sợ hãi, dùng để thổi kèn, còn thỏ dụng được để báo tin.”

Nguồn

 • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
 • Tác giả: Jean de La Fontaine
 • Người dịch: Trương Minh Ký