Con ngựa với con lừa

Phải giúp nhau ở thế gian nầy: nếu kẻ ở gần ta có chết đi, thì gánh nặng ấy về ta chịu.

Con lừa kia đi với con ngựa ít biết đều, con ngựa chở có một cái yên mà thôi, còn con lừa chở rất nhiều đồ chịu đà không nổi. Nó xin con ngựa chở vớt cho nó một chút; Bằng không thì nó phải chết trước khi đi tới chốn thị thiềng. Nó nói: “Lời xin ấy cũng chẳng phải vô phép: nửa phần đồ nặng nầy cho anh cũng như chơi, cũng như không.” Con ngựa không chịu, địt tèn tẹc; đến khi nó thấy con lừa chết dưới cái đồ nặng nề đó, bèn biết rõ ràng mình có lỗi. Vậy đó rồi họ bắt nó kéo lấy cái xe lừa và chở thêm cái da lừa nữa.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký