Con người đã khám phá ra lửa khi nào?

Con người đã khám phá ra lửa khi nào?

5. When did man discover fire?

The discovery of fire by man dates back to the Paleolithic Age. Archeological evidences prove that the early man knew about fire. These evidences are in the form of charcoal and burnt remains of bones. In the beginning, man used fire as protection against wild animals and to keep himself warm.

Historians are of the view that the early man knew the uses of fire even before he came to know about how to make it. Perhaps, lightning struck a tree and the jungle caught fire. Man must have noticed that the wild animals were afraid of the fire. So, he kept it alive. Also, he must have felt warmer near the fire. Then, he must have discovered that the flesh of the animals that burnt in the fire was tastier. Then he began to cook the flesh before, eating it. By accident, he also came to know that fire could be made by striking two stones against each other. However, this idea must have come to his mind much later. Some historians are also of the view that the Neanderthal man knew how to make fire.

Con người đã khám phá ra lửa khi nào?

Con người đã khám phá ra lửa kể từ thời cổ xưa. Các bằng chứng khảo cổ học chứng minh rằng con người thời sơ khai đã biết về lửa. Các bằng chứng này ở dạng là các phần bị thiêu còn sót lại của những mảnh xương. Lúc đầu con người dùng lửa như là một dụng cụ bảo vệ chống lại các thú hoang cũng như để tự giữ ấm.

Các nhà sử học thì cho rằng con người trước đây biết các công dụng của lửa ngay trước khi họ biết cách làm ra nó. Có lẽ sét đánh một cái cây và khu rừng bắt lửa. Ắt hẳn con người đã nhận biết rằng các con thú hoang sợ lửa. Vì vậy, họ đã giữ nó, ngoài ra ắt hẳn là họ đã cảm thấy ấm áp hơn khi ở gần lửa. Sau đó có lẽ họ đã khám phá ra rằng thịt của những con vật nướng trong lửa thì ngon hơn. Và thế là họ đã bắt đầu nấu thịt trước khi ăn nó. Tình cờ họ cũng đã biết ra rằng lửa có thể được tạo ra bằng cách đánh hai hòn đá lại với nhau. Tuy nhiên, ý tưởng này ắt hẳn đã đến với ý nghĩ của họ rất lâu sau đó. Một số nhà sử học cũng cho rằng người Neanderthal cũng đã biết cách tạo ra lửa.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-6.png

Fact

Fire is caused when there is a quick chemical reaction between a fuel, such as wood or petrol and oxygen. Such reactions in which oxygen and other elements are involved are called oxidation reactions.

Dữ kiện

Lửa được tạo ra khi có một sự phản ứng hóa học nhanh giữa một nhiên liệu, chẳng hạn như gỗ hoặc xăng và khí oxy. Các phản ứng như thế mà trong đó khí oxy và các thành phần khác có liên quan với nhau thì được gọi là phản ứng oxy hóa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!