Con người đã bắt đầu khai thác vàng khi nào?

Con người đã bắt đầu khai thác vàng khi nào?

2. When did man begin to mine gold?

It is not known for sure when gold mining began. But, it is believed to have started around 5,000 years back. Some pictures dating back to five thousand years have been found. These pictures depict gold being mined. It was in Egypt that gold was first mined. In the beginning, it was panned from river water. Gold was sorted out carefully from the river water by separating it from the sand. For panning gold, a round dish was used. It had a pouch at its bottom. The miner filled the dish with the mixture of sand and gold. Then, holding the dish under flowing water, he moved it in a circular motion. The lighter part of the sand got separated and the gold settled down in the pouch of the dish. This was how gold was mined around 5,000 years back. At around 3,000 BC, gold rings were used as a mode of disbursement. It was also used for ornamental purposes. It was around 2,000 BC that Greeks and Romans made shafts to extract ores of gold from deep inside the ground.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-2.png

Con người đã bắt đầu khai thác vàng khi nào?

Người ta không biết chính xác việc khai thác vàng bắt đầu khi nào. Nhưng người ta tin rằng thời gian khai thác vàng bắt đầu vào khoảng cách đây 5000 năm. Một số hình ảnh ghi niên đại cách đây 5000 năm đã được tìm thấy. Các hình ảnh này cho thấy vàng đã được khai thác. Vàng được khai thác lần đầu tiên ở Ai Cập. Ban đầu nó được đãi từ nước sông. Vàng được phân loại ra một cách cẩn thận từ nước sông bằng cách tách nó ra khỏi cát. Để đãi vàng, người ta dùng một cái mâm tròn. Nó có một cái túi nhỏ thòng xuống ở đáy của nó. Người thợ đãi vàng xúc hỗn hợp cát và vàng vào mâm. Sau đó giữ cái mâm bên dưới dòng nước đang chảy, anh ta lắc nó theo hướng chuyển động tròn. Phần nhẹ hơn của cát được tách riêng và vàng đọng lại ở túi của mâm. Đây là cách đãi vàng cách đây khoảng 5.000 năm. Vào khoảng năm 3.000 trước công nguyên, các nhẫn vàng được dùng như là một hình thức chi trả. Nó cũng được dùng cho các mục đích trang trí. Đó là vào khoảng năm 2.000 trước công nguyên, những người Hy Lạp và La Mã đã chế tạo ra các ống để trích các quặng vàng từ độ sâu bên trong lòng đất.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-3.png

Fact

In 1849, gold mines were discovered at California by W Marshall, a carpenter. The year is marked by the great gold rush. A great number of people moved to California to extract as much gold as possible.

Dữ kiện

Vào năm 1849, các mỏ vàng được khám phá tại California bởi một người thợ mộc là W. Marshall. Năm này được đánh dấu bởi cuộc đổ xô đi tìm vàng. Rất nhiều người đã chuyển đến California để đãi vàng càng nhiều càng tốt.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!