Con lạt đà với khúc cây nổi

Kẻ mới thấy con lạt đà, bèn chạy tránh cho khỏi nó. Kẻ thứ hai lại gần; người thứ ba dám làm vòng cột cổ nó. Thói quen như vậy làm cho ta xem mọi vật làm thường: Cái chi ta lấy làm dị lợp, lạ lùng, chừng coi riết cho lâu, bèn quen con mắt. Nói đến đây, bắt nhớ khi kia họ đặt quân canh, nó thấy ngoài biển khơi một cái chi đó, nó liền nhận nói là một chiếc tàu trận lớn. Một hồi lâu, vật ấy hóa nên một chiếc ghe chở bổi, rồi thành ra chiếc xuồng nhỏ, rồi tới như gói hàng, sau rõ lại là một khúc cây trôi nổi trên mặt nước.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!