Con gà trống với ngọc trân châu

Bữa kia con gà trống mổ được một hạt ngọc trân châu, nó đưa cho người thợ trau giồi buôn bán ngọc mà rằng: “Tôi lấy hột ngọc nầy làm trong sạch, mà một hột lúa cho tôi thì là hay hơn.”

Người kia dốt nát có một bổn sách, nó đem cho người bán sách ở gần nó mà rằng: “Tôi tưởng bổn sách nầy hay; mà đồng tiền đồng bạc cho tôi thì là hay hơn.”

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!