Con chuột lắt với con mèo

Con chuột lắt núp ở dưới đáy hang; con mèo rình nó ở trên miệng hang. Chuột sợ không dám ló ra; vì mẹ nó nói ngàn lần rằng mèo là giống nghịch với loài nó. Bỗng đâu chuột lắt vùng bắt nhảy mũi, mèo lấy giọng từ thiện mà la lên rằng: “Chuột yêu dấu ơi, chớ chi trời xuống phước cho bậu sống được ngàn năm!” - Chuột nói trong bụng rằng: “Coi, nó cung kính dường nào! Có khi mẹ tôi lầm: không ai được thiệt tình hơn. Để ra chào hỏi nó coi thử nào?” Chuột ra bèn bị mèo nhai sống.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký
"Like" us to know more!