Con chim bị một mũi tên

Con chim kia, bị một mũi tên gần chết, mới than thân trách phận, lại càng đau đớn thêm thì nói rằng: “Phải đổ nạn ấy tại mình ta mà ra! Người bất nhơn, bây nhổ lông nhổ cánh ta làm tên bắn lại ta! Song le đừng cười chi cả, máy móc ác nghiệp: nhiều khi bây cũng mắc như ta vậy.”

Con cái Japhet nửa phần kia cấp khí giái cho nửa phần nọ luôn.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký
"Like" us to know more!