Con chồn với trái nho

Con chồn kia láu tau hay khua mỏ, có kẻ lại nói nó tánh nết dè dặt, đói đà gần chết, thấy trên giàn, nho chín đỏ lòm đỏ lưỡng, chú bợm thèm muốn ăn hết hơi hết nghỉn, mà chờm vói hái không tới thì rằng: “Còn xanh quá, quân bậy bạ nó mới đi ăn như vậy.” Than vậy chớ biết làm sao được!

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký
"Like" us to know more!