Con chó buông cái đồ của nó mà theo cái bóng

Ai ai cũng lầm ở dưới thế nầy: thường thấy không biết là bao nhiêu kẻ khùng chạy theo cái bóng. Phải biểu chúng nó xem chuyện con chó ông Esope nói đây.

Con chó nầy khi thầy đồ của nó ngậm nơi miệng dọi hình ở dưới nước bèn bỏ đồ ấy mà theo cái hình đó, hòng chết chìm. Cái sông vùng nổi sóng chuyển động; nó ráng rúc hết sức mới vô tới bờ, đã chẳng có cái bóng, lại đồ ấy cũng không.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký
"Like" us to know more!