Con cóc

CON CÓC

Con cóc

Hễ đến chều tối thì cóc hay nhảy ra đường, ra sân để kiếm ăn. Hình con cóc thật là xấu: mồm rộng, bụng to, mắt lồi, da lưng xùi lên(1) từng cục. Tuy thế, nhưng nó không độc, mà lại là giống có ích. Nó ăn những con sên, con giun (trùn) là giống hay phá hại những rễ cây và lá cây của người ta giồng (trồng). Vì thế cho nên nó nhảy đâu mặc nó, không ai đánh đập nó bao giờ.

(1) nổi lên.

Giải nghĩa

Xùi lên = mọc nổi trên mặt da.

Độc = có nọc có thể hại người được.

Bài tập

Câu hỏi - Con cóc thường hay ở đâu? Tại làm sao anh cho con cóc là xấu? Con cóc có ích thế nào?

"Like" us to know more!