Con ảnh ương muốn cho mình to lớn cho bằng con bò

Con ảnh ương kia thấy một con bò, xem coi tốt hình lớn vóc. Còn nó thì toàn thân không lớn được bằng một cái trứng, banh gỗ, chằn mình ra, thở phình lên, chuyển thần lực làm cho to lớn bằng con bò, rồi hỏi con ảnh ương kia rằng: “Chị coi cho rõ, vừa chưa? Nói cho tôi biết một chút; chớ tôi chẳng có bằng chút nào sao? - Không. - Vậy thì coi tôi đây nầy? - chẳng bằng chút nào hết. - Coi lại coi thử? - Bậu không được tùng tiệm chút nào hết.” Con thú yếu đuối ấy rán quá sức nứt bụng mà chết.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký