Chuyên khảo khoa học

2. Chuyên khảo khoa học

Chuyên khảo khoa học là một công trình khoa học bàn về một vấn đề lớn, có tầm quan trọng, có ý nghĩa lý luận hay thực tiễn đối với một chuyên ngành khoa học. Chuyên khảo là một công trình tổng kết về toàn bộ các kết quả nghiên cứu, thể hiện sự am hiểu rộng rải và sâu sắc kiến thức chuyên ngành của các tác giả.

Chuyên khảo gồm các bài viết định hướng theo một nhóm vấn đề xác định và được trình bày dưới dạng một tập sách có chiều dày phụ thuộc vào nội dung vấn đề nghiên cứu. Chuyên khỏa không giới hạn về số trang. Hình thức chuyên khảo phổ biến hiện nay là các loại sách mới, mang tính chất phổ biến khoa học rộng rải.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, 2007
  • Tác giả: Ts. Nguyễn Văn Tuấn, Đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
"Like" us to know more!