Chu kỳ tự nhiên/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Air: không khí
 • Animal: động vật
 • Plant: thực vật
 • Human being: con người
 • Water: nước
 • Growth: sinh trưởng
 • Development: phát triển
 • Percentage: tỷ lệ
 • Bacteria: vi khuẩn
 • Fungi: nấm
 • Photosynthesis: quá trình quang hợp
 • Fossil fuel: nhiên liệu khoáng
 • Coal: than đá
 • Coke: than cốc
 • Farmer: người nông dân
 • Greenhouse: nhà kính
 • Atmosphere: khí quyển
 • Gas: khí
 • Process: quá trình
 • Carbon Cycle: chu kỳ carbon
 • Nitrogen Cycle: chu kỳ nitơ
 • Feeding: ăn uống
 • Excretion: sự bài tiết
 • Death: chết
 • Mineralisation: sự khoáng hóa
 • Nitrification: sự nitrat hóa
 • Denitrificaton: sự khử nitơ
 • Assimilation: sự đồng hóa
 • Nitrogenous gases: khí nitơ
 • Algage: tảo
 • Organic matter: chất hữu cơ
 • Ammonia: ammoniắc
 • Nitrite: nitric

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
 • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!