Chu kỳ tự nhiên

Natural cycles - Chu kỳ tự nhiên

Sự trao đổi của các chất là rất cần thiết đối với sự sống trên trái đất. Các chất, chẳng hạn như nitơ và carbon luôn luôn thay đổi dạng của chúng khi chúng tiến triển trong các chu kỳ của mình. Tất cả những thứ, chẳng hạn như không khí, đất, các động và thực vật, con người, nước,v.v. là một phần của những chu kỳ này.

The exchange of substances are very much essential for life on the Earth. The substances, such as Nitrogen and Carbon are constantly changing their forms when they move in their cycles. All the things, such as air, land, animals, plants, human beings, water, etc. are a part of these cycles.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!