Chu kỳ luân canh

7.1 Chu kỳ luân canh

- Đối với đất tốt cơ cấu chu kỳ luân canh 5 năm: 1 tơ + 3 gốc + 1 luân canh

- Đối với đất đồi, đất xấu cơ cấu chu kỳ luân canh 4 năm: 1 tơ + 2 gốc + 1 luân canh

- Cây trồng luân canh với cây mía: Nên sử dụng cây họ đậu để nhằm mục đích cải tạo đất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Ngân hàng kiến thức trồng mía
  • Tác giả: Viện nghiên cứu mía đường
  • Nguồn: vienmiaduong.vn
"Like" us to know more!